Lauwersland Online - Nieuwe toeristische campagne voor Groningen gestart

Nieuwe toeristische campagne voor Groningen gestart

Er is een nieuwe toeris­ti­sche campagne voor Groningen van start gegaan die ook inter­na­ti­o­naal onder de aandacht wordt gebracht.

Al het moois van onze provincie zal de komende tijd vooral online terug te zien zijn via de website www.visitgroningen.com, sociale media, achter­grond­ar­ti­kelen in digi­tale kranten en online nieuws­brieven. Er is ook een nieuwe brochure uitge­geven. De campagne werd op 13 april in de Allersma­borg in Ezinge gelan­ceerd door gede­pu­teerde Patrick Brouns op een bijeen­komst over toerisme.

Unieke plekken

In de campagne zijn beelden te zien van de unieke plekken in onze provincie: het Groninger Museum, de weidse land­schappen van de polders en vesting Bour­tange. Daar­naast is er aandacht voor typisch Groninger acti­vi­teiten, zoals wadloop­tochten, slapen onder de ster­ren­hemel in het Lauwersmeer­ge­bied en fiets­tochten langs wier­den­dorpjes. Ook is er een over­zicht van de mooiste over­nach­tings­plekken, arran­ge­menten, eetge­le­gen­heden en evene­menten in onze provincie.

Meerdere landen

De campagne wordt behalve in Neder­land ook in België, Duits­land, Polen, Enge­land, Dene­marken en Zweden vertoond. De provincie Groningen heeft het initi­a­tief genomen voor de nieuwe campagne in samen­wer­king met Marke­ting Groningen, die de toeris­ti­sche promotie voor stad en provincie verzorgt.

© Provincie Groningen