Lauwersland Online - Nieuwkomers in BMWE-gemeenten ondertekenen Participatieverklaring

Nieuwkomers in BMWE-gemeenten ondertekenen Participatieverklaring

Op donderdag 14 september hebben 33 nieuw­ko­mers in de BMWE-gemeenten de Parti­ci­pa­tie­ver­kla­ring onder­te­kend. De onder­te­ke­ning vond plaats tijdens een fees­te­lijke bijeen­komst in De Blauwe Schuit in Winsum.

Het gaat om mensen die onlangs een verblijfs­ver­gun­ning hebben gekregen en in de gemeente Bedum, De Marne, Winsum of Eems­mond zijn komen wonen. De onder­te­ke­ning was ter afslui­ting van het parti­ci­pa­tie­ver­kla­ringstra­ject dat de deel­ne­mers hebben gevolgd. Wethouder Jan-Willem van de Kolk was namens het bestuur van de BMWE-gemeenten bij deze onder­te­ke­ning aanwezig.

Nederlandse normen en waarden

Tijdens een traject van tien bijeen­kom­sten hebben de nieuw­ko­mers kennis­ge­maakt met de Neder­landse normen en (kern)waarden vrij­heid, gelijk­waar­dig­heid, soli­da­ri­teit en parti­ci­patie. Ook hebben zij voor­lich­ting gekregen over gezond­heid, poli­tiek, mini­ma­be­leid en vrij­wil­li­gers­werk. Met het onder­te­kenen van de parti­ci­pa­tie­ver­kla­ring geven de deel­ne­mers aan kennis te hebben genomen van Neder­landse waarden en normen en verklaren zij een actieve bijdrage te zullen leveren aan de Neder­landse samen­le­ving.

Positieve ervaringen

De partijen MJD en Vluch­te­lin­gen­werk hebben het parti­ci­pa­tie­ver­kla­ringstra­ject aange­boden aan de nieuw­ko­mers. MJD deed dit voor de gemeenten Bedum en Eems­mond en Vluch­te­lin­gen­werk voor de gemeenten Winsum en De Marne. De nieuw­ko­mers die in de BMWE-gemeenten tot nu toe hebben deel­ge­nomen, zijn erg posi­tief over het traject en geven aan dat het erg leer­zaam is geweest.

De parti­ci­pa­tie­ver­kla­ring is vanaf 1 oktober dit jaar een verplicht onder­deel van de inbur­ge­ring. Elke nieuw­komer moet het parti­ci­pa­tie­ver­kla­ringstra­ject volgen om uitein­de­lijk zijn of haar inbur­ge­rings­di­ploma te kunnen halen.