12-03-2014 — Autodemontage Klaas Boer knalt misselijkmakend record de wereld in

LAUWERSLAND ONLINE - Autodemontage Klaas Boer knalt misselijkmakend record de wereld in

Ruim 30 jaar is Boer Klaas van Auto­demon­tage Klaas Boer uit Uithuizen al zoekende naar zijn grote liefde: schade- en sloopauto's.

Zijn liefde voor deze afge­dankte voer­tuigen zorgde ervoor dat hij de afge­lopen jaren menig demon­ta­ge­re­cord (verwer­king van sloopauto's) op zijn naam mocht schrijven. Maar Boer Klaas blijft records verbreken…

Nieuw record

Wat velen onge­twij­feld niet is ontgaan, is dat Boer Klaas inmid­dels ook qua uitgave van perso­neels­num­mers al de nodige records op naam heeft staan. Mocht er ooit een reünie worden geor­ga­ni­seerd dan is het een feit dat Uithuizen te maken krijgt met een heus verkeers­in­farct welke zijn weerga niet zal kennen.

Dat bij het Uithuizer auto­demon­ta­ge­be­drijf onder leiding van Klaas Boer en Carol Boer — Kuij­pers het laatste perso­neels­nummer nog niet is vergeven, blijkt wel uit het feit dat er recen­te­lijk wéér enkele mede­wer­kers op misse­lijk­ma­kende wijze de deur zijn gewezen, iets wat binnen de muren van dit bedrijf sinds de oprich­ting begin jaren '80 een heel normale gang van zaken is.

De beschul­di­gingen rich­ting de werk­ne­mers, welke Boer én vrouw Boer maar al te graag uiten bij hun klanten liegen er niet om en vallen in de cate­gorie "regel­rechte smaad van de eerste orde". Oost-Groningen is door Boer recent aange­daan met verhalen over diverse ex-werk­ne­mers, de rest van Groningen, Fryslân en Drenthe is gewaar­schuwd: Boer is on tour en komt onge­twij­feld naar u toe deze zomer.

Over­dui­de­lijk is het boerenduo dusdanig beperkt in het verstan­de­lijke vermogen dat menig klant en vooral het geves­tigd perso­neel liever zien dat zij hun zwaar over­ge­hy­po­the­cairde villa aan de rand van Drouwen niet meer zullen verlaten.

"Boer zoekt Auto … Uitweg"

Onder de slogan "Boer zoekt Auto" heeft Boer Klaas de afge­lopen jaren heel wat schade- en sloopauto's geruimd in de 3 noor­de­lijke provin­cies. Deze slogan is inmid­dels ietwat achter­haald en kan vervangen worden door "Boer zoekt Uitweg" want het is maar de vraag of Boer Klaas en zijn admi­ni­stra­tieve boerin nog lang kunnen ontkomen aan de woede van het gewezen perso­neel, welke zij zich op de hals hebben gehaald in de afge­lopen decennia.

Dat men in finan­cieel opzicht bijna is "uitge­boerd" moge duide­lijk zijn want het record Deur­waar­ders op 1 dag aan de balie is óók al bijna verbroken. Als laatste redmiddel tracht men nog de verkoop van gebruikte auto-onder­delen via Markt­plaats nieuw leven in te blazen. Een hope­loze actie gezien het feit de voor­raad met demontage-auto's is geslonken tot een abso­luut minimum. Elke zelf­res­pec­te­rende onder­nemer zou met dit aanbod eigen­lijk zelf het initi­a­tief moeten nemen om het hek te sluiten omdat immers geen klant meer naar behoren bediend kan worden.

Wie goed doet…

De (zake­lijke) klanten en toele­ve­ran­ciers van schade- en sloopauto's zijn altijd behoor­lijk soli­dair geweest met het perso­neel van Auto­demon­tage Boer. Ook al stond het perso­neel altijd onder enorme druk en vooral minach­ting van de soms slaagse directie (welke elkaar bij sche­ring en inslag in de haren vlogen en het vervol­gens het bedrijf uitknokten in het bijzijn van het voltal­lige perso­neel én klanten), de klanten zijn door het perso­neel altijd eerlijk en vooral oprecht behan­deld maar vaak met de stille trom van het toneel verwij­derd (lees: getrapt).

Dat "De Boer­tjes", zoals Boer Klaas zijn eigen gezin maar exclu­sief dochter graag noemt, nu de rug toege­keerd krijgen door vele partijen kan wel eens de optelsom zijn van het jaren­lange door Boer gevoerde wanbe­leid in zijn bedrijf.

Voor wie de behoefte voelt opkomen om "De Boer­tjes" de komende tijd met een bezoek te vereren, maakt bij de Groninger recht­bank de aller­meeste kans van slagen. De directie van Auto­demon­tage Boer kan zich de komende tijd opmaken voor een lange rij rechts­zaken tegen hun (ex)medewerkers.

Het ex-perso­neel vraagt zich onder­tussen af wanneer de Arbeids­in­spectie, de gemeente Eems­mond én provincie Groningen hun taken serieus zullen gaan nemen en de aldaar gede­po­neerde klachten ook daad­wer­ke­lijk in behan­de­ling zullen gaan nemen want het mate­rieel in de werk­plaats is van erbar­me­lijke kwali­teit, daarbij levens­ge­vaar­lijk om mee te werken! Op het terrein, en dan vooral achter de demon­ta­gehal regent het olie en gek genoeg komt die olie­regen… uit de grond?

Wordt vervolgd… en om in stijl af te sluiten: Want… Tsja! zo gaat dat nou eenmaal bij Auto­demon­tage Klaas Boer. Meer weten? kijk op www.boerzoektauto.nl.

© Redactie