Een klus te klaren? Meld deze aan voor NLdoet!

25-01-2018

LAUWERSLAND ONLINE - Een klus te klaren? Meld deze aan voor NLdoet!

De voor­be­rei­dingen voor de lande­lijke vrij­wil­li­gers­actie NLdoet -die plaats­vindt op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart- zijn in volle gang. Meer dan 4000 orga­ni­sa­ties hebben al een klus aange­meld en dage­lijks komen daar nieuwe aanmel­dingen bij.

Voor de vrij­wil­li­gers­actie NLdoet kunnen orga­ni­sa­ties een klus aanbieden waar ze niet aan toekomen of te weinig eigen vrij­wil­li­gers voor hebben. Het Oranje Fonds faci­li­teert net als in voor­gaande jaren deze vrij­wil­li­gers­actie en stelt maxi­maal 400 euro per klus beschik­baar. Om voor de finan­ciële bijdrage in aanmer­king te komen, moeten de klus en de aanvraag voor de bijdrage vóór 1 februari bij het Oranje Fonds binnen zijn.

Door deel te nemen aan NLdoet kunnen vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties klussen klaren en gezel­lige acti­vi­teiten orga­ni­seren en moge­lijk levert de actie nieuwe vrij­wil­li­gers op. Heeft uw orga­ni­satie, sport­club, school, zorg­in­stel­ling, kerk of buurt­ver­e­ni­gingen een klus of wilt u graag een acti­vi­teit orga­ni­seren? Meld deze dan snel aan op www.nldoet.nl !

Meer informatie

Voor meer infor­matie over NLdoet of het formu­leren van een klus kunt u contact opnemen met Esther Plei­zier van het Steun­punt Vrij­wil­li­gers­werk De Marne & Winsum en Vrij­wil­li­gers­werk Zuid­horn, bereik­baar via e.pleizier@swgz.nl of tele­fo­nisch op 06 — 2245 5673.


Over het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt initi­a­tieven die Neder­land en het Cari­bi­sche deel van het Konink­rijk soci­aler maken. Het afge­lopen jaar onder­steunde het met zo’n 30 miljoen euro duizenden initi­a­tieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander.

Het Oranje Fonds wordt onder andere gesteund door de Nati­o­nale Post­code Loterij, de Neder­landse Loterij en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprich­ting het bescherm­paar van het Oranje Fonds.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.oranjefonds.nl !

© Steun­punt Vrij­wil­li­gers­werk De Marne & Winsum