Historische schepen in Zoutkamp tijdens Tjalkendag op 24 maart

22-02-2018

LAUWERSLAND ONLINE - Historische schepen in Zoutkamp tijdens Tjalkendag op 24 maart

Aan de Reit­diep­s­kade in Zout­kamp houden de Noor­der­schip­pers van de Vere­ni­ging Het Histo­risch Bedrijfs­vaar­tuig op zaterdag 24 maart hun jaar­lijkse Tjal­kendag aan boord van vere­ni­gings­schip Terra Nova.

De Terra Nova is een prach­tige Luxe motor met Kempi­sche maten, 50 meter lang en gebouwd in 1929. Behalve de Terra Nova zullen op 24 maart naar verwach­ting een tiental histo­ri­sche schepen van vere­ni­gings­leden naar Zout­kamp komen. De bruggen over het Reit­diep worden daarom zelfs op de zondag ná de Tjal­kendag speciaal voor de Groningse deel­ne­mers gedraaid.

Programma

De Tjal­kendag wordt om 10:00 uur geopend door wethouder Anne Marie Smits van de gemeente De Marne, waar de Tjal­kendag dit jaar te gast is. In het ochtend­pro­gramma van de Tjal­kendag spreekt boswachter Jaap Kloos­ter­huis van Staats­bos­be­heer over natuur(ontwikkelingen) in "zijn" Lauwersmeer­ge­bied. Een ruig vaar­ge­bied dat tot 1969 nog een stuk Waddenzee was. Met riet, eilanden, Schotse hoog­lan­ders, konik­paarden, vossen en vogels, vogels en nog eens vogels.

Skût­sje­schipper Johannes Hobma en zeevaart­school­di­rec­teur Arjen Mint­jens vertellen over de Stront­race: de roem­ruchte wedstrijd -zonder- motor voor oude vracht­schepen van Workum naar Warmond en terug, die dit jaar voor de 45e keer wordt gevaren.

In de middag is er een rond­lei­ding door het Visse­rij­mu­seum en een rondrit per histo­ri­sche bus door het Reit­diepdal met Pieter van Dijk, kenner van het Groningse Hoge­land, als gids. En natuur­lijk is er een stand met mari­tieme boeken en mate­ri­alen.

Ook dit jaar weer wordt de Tjal­kendag finan­cieel gesteund door scheeps­ver­ze­ke­raar EOC.

Aanmelden

Bezoe­kers van de Tjal­kendag worden gevraagd zich van te voren aan te melden via tjalkendag@lvbhb.nl. De kosten voor deel­name en lunch bedragen € 15,- per persoon.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.lvbhb.nl !

Foto: ©  Terra Nova (Wim Aarnoudse)

Zuidhorn volop in actie tijdens NLdoet!

20-02-2018

LAUWERSLAND ONLINE - Zuidhorn volop in actie tijdens NLdoet!

In de gemeente Zuid­horn zijn er 35 klussen aange­meld voor de lande­lijke vrij­wil­li­gers­actie NLdoet. Het gaat om klussen waar vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties zelf te weinig vrij­wil­li­gers voor hebben of niet aan toekomen.

Met de NLdoet-actie zet het Oranje Fonds vrij­wil­li­gers­werk in de spot­lights en hoopt dat vele mensen de handen uit de mouwen steken voor lokale orga­ni­sa­ties. Zo kan er tijdens de actie volop geklust worden bij onder andere sport- en buurt­ver­e­ni­gingen, jeugd­s­ozen, zorg­in­stel­lingen, dorps­huizen, zwem­baden en speel­tuinen.

De actie is zeer geschikt voor vrij­wil­li­gers die op een laag­drem­pe­lige manier kennis willen maken met buurt­ge­noten of een vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­satie. Naast bedrijven, poli­tieke partijen en groepen vrienden kunnen ook leer­lingen, die nog invul­ling zoeken voor hun maat­schap­pe­lijke stage, de actie aangrijpen om zich in te zetten. Iedereen is van harte welkom. Orga­ni­sa­ties maken er een gezel­lige klusdag van en de inzet wordt zeer gewaar­deerd!

Deelnemers

Korf­bal­ver­e­ni­ging Zunobri, Dorps­be­langen Den Horn, Tennis­club Olde­hove, Zonne­huis Ooster­gast, IJsver­e­ni­ging Ooster­deel-Lange­wold, Plaat­se­lijk Belang Pieter­zijl, Vere­ni­ging Vrienden van de Hamster­borg, Vere­ni­ging Dorps­be­langen Lauwer­zijl, Aduarder Tennis­club, Stich­ting Grijpskerk Gezellig, Stich­ting Oran­je­markt Zuid­horn, Stich­ting Buurt­huis­kamer Aduard, Samen­wer­kings­school Noord­horn, OBS De Triangel, Kloos­ter­mu­seum Sint Bernar­du­shof, Stich­ting Zwembad Electra, Stich­ting Dorps­huis Kommer­zijl, Schut­ters­ver­e­ni­ging Zuid­horn, Zwembad de Grif­fioen, TC West End, Voet­bal­ver­e­ni­ging OKVC, Vere­ni­ging Dorps­be­langen Niehove, SKSG Bengel­huus, Jeugd­soos Thonk, IJsb­aan­ver­e­ni­ging De Schaats, CBS De Rietstek, Dorps­be­langen werk­groep Jeugd­werk Aduard, Buurt­cen­trum Avalon, Dieren­weide Olde­hove, Buurt­be­wo­ners Akke­rend, Buurt­schap Nieuw­klap en NNCZ De nieuwe wierde.

Meer informatie

Voor meer infor­matie over NLdoet of het formu­leren van een klus kunt u contact opnemen met Esther Plei­zier van het Steun­punt Vrij­wil­li­gers­werk Zuid­horn, bereik­baar via e.pleizier@swgz.nl of tele­fo­nisch op 0594 — 504 711.

NLdoet wordt gehouden op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018. Kijk voor deel­ne­mende orga­ni­sa­ties bij jou in de buurt op www.nldoet.nl !


Over het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt initi­a­tieven die Neder­land en het Cari­bi­sche deel van het Konink­rijk soci­aler maken. Het afge­lopen jaar onder­steunde het met zo’n 30 miljoen euro duizenden initi­a­tieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander.

Het Oranje Fonds wordt onder andere gesteund door de Nati­o­nale Post­code Loterij, de Neder­landse Loterij en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprich­ting het bescherm­paar van het Oranje Fonds.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.oranjefonds.nl !

© Vrij­wil­li­gers­werk Zuid­horn