Nieuwe School Uithuizen nog niet in gebruik genomen

18-04-2018

LAUWERSLAND ONLINE - Nieuwe School Uithuizen nog niet in gebruik genomen

De Nieuwe School in het Bouke­ma­park wordt nog niet in gebruik genomen. Het advies van het Minis­terie is om het nieuwe onder­komen voor de drie basis­scholen in Uithuizen op een aantal punten te verste­vigen.

In de school is gebruik­ge­maakt van een zoge­noemde breed­plaat­vloer. Naar aanlei­ding van problemen met dit type vloer elders in het land, heeft de gemeente Eems­mond aanvul­lend onder­zoek laten uitvoeren.

"We willen zeker weten dat de vloer veilig is. Wat het lastig maakt, is dat nergens in Neder­land een gebouw als onze school staat en dat door lande­lijke problemen de constructie-eisen zijn verzwaard. Niemand kan ons nu dus verze­keren dat de vloer veilig is. Om duide­lijk­heid te bespoe­digen hebben we een — door het minis­terie van Binnen­landse Zaken aange­steld — onder­zoeks­bu­reau inge­scha­keld. Dat bureau komt tot de conclusie dat de vloer eerst op twee punten verste­vigd moet worden voordat aanvul­lend onder­zoek moge­lijk is.", zegt onder­wijs­wet­houder Harald Bouman.

Mogelijk pas over twee jaar open

Het verste­vigen van de vloer kan op verschil­lende manieren. "Je kunt denken aan het plaatsen van balken tot het vervangen van de hele verdie­pings­vloer.", aldus Bouman. "Hoe dan ook, de werk­zaam­heden zijn zo ingrij­pend dat de school niet op korte termijn open kan." In het slechtste geval kan de school pas over twee jaar in gebruik worden genomen.

"Niet te voorzien"

De betrokken school­be­sturen en ouders van leer­lingen zijn inmid­dels op de hoogte. Bouman: "Dit had niemand voor­zien. We hebben met de kennis van toen een school­ge­bouw ontwik­keld dat construc­tief stevig was en boven­dien aard­be­vings­be­stendig. Alle betrok­kenen — van de NAM en archi­tecten tot de bouw­kundig advi­seurs — waren aan boord. Dat we hier nu mee worden gecon­fron­teerd is uiter­mate verve­lend maar de veilig­heid van de leer­lingen staat voorop."

Hoeveel het verste­vigen van de vloer gaat kosten is nog niet bekend. Dit is afhan­ke­lijk van de gekozen oplos­sing maar kan een signi­fi­cante inves­te­ring vragen. Hier­over komt duide­lijk­heid als met alle betrokken partijen de verschil­lende scenario's zijn uitge­werkt.

© Gemeente Eems­mond