Zeven Groninger subsidieaanvragen Sportimpuls gehonoreerd

10-07-2018

LAUWERSLAND ONLINE - Zeven Groninger subsidieaanvragen Sportimpuls gehonoreerd

Sport- en bewee­gaan­bie­ders die dit jaar een aanvraag hebben gedaan voor de Spor­tim­puls hebben begin juli een brief ontvangen waarin staat of hun subsi­die­aan­vraag wordt geho­no­reerd. Dit jaar een 100% score: alle zeven projecten in de provincie Groningen — waarbij onder­steu­ning is geboden door Huis voor de Sport Groningen — zijn toege­kend.

Door deze finan­ciële impuls worden lokale sport- en bewee­gaan­bie­ders twee jaar lang finan­cieel onder­steund bij het opzetten van acti­vi­teiten om meer mensen lang­durig te laten sporten en bewegen.

Succesvolle Groninger aanvragen

De toege­kende aanvragen — waarvan de uitvoe­ring start in september — komen uit de gemeenten Eems­mond, Groningen, Groo­te­gast, Ten Boer en Werster­wolde, te weten: B-Fit (3x), In Balans, Beweeg­tuin, Walking Foot­ball en Beweeg­ple­zier & Beweeg­di­ploma.

B-Fit meest gehonoreerd

De inter­ventie B-Fit vindt plaats in het onder­wijs en heeft tot doel het voor­komen en stabi­li­seren van over­ge­wicht onder jeugd en jongeren in de leef­tijd van 4 tot en met 12 jaar.

Het project Beweegkriebels/Beweegdiploma richt zich op kinderen van 0–4 jaar in de kinder­op­vang, waarbij het doel is om kinderen meer te laten bewegen, doordat gebruik wordt gemaakt van een kwali­ta­tief en kwan­ti­ta­tief goed bewee­gaanbod.

Sport en Bewegen in de Buurt

De Spor­tim­puls maakt onder­deel uit van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Met dit programma wil het minis­terie van Volks­ge­zond­heid, Welzijn en Sport ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemak­ke­lijke keuze wordt.

© Huis voor de Sport Groningen