Lauwersland Online - Nog meer Groninger scholen "Sportieve Gezonde School"

Nog meer Groninger scholen "Sportieve Gezonde School"

Scoren met bewegen voor nu en voor later. Dat is het project "Spor­tieve Gezonde School", waarbij scholen werken aan een gezonde ontwik­ke­ling en een actieve leef­stijl van hun leer­lingen.

Dit gebeurt door inzet van een vakleer­kracht en meer beweeg­ac­ti­vi­teiten tijdens en na school­tijd. Met posi­tief resul­taat, zo blijkt uit onder­zoeks­re­sul­taten. Inmid­dels hebben al 23 scholen deel­ge­nomen en dit najaar zijn er nog eens 7 scholen in de provincie Groningen met het project gestart. Door steun van onder meer de Provincie Groningen, GasTerra en Nijha BV, kunnen scholen ook in 2017 weer aan het project deel­nemen.

Het Insti­tuut voor Sport­stu­dies van de Hanze­ho­ge­school Groningen moni­tort de vorde­ringen van de leer­lingen. Uit de onder­zoeks­re­sul­taten blijkt onder meer dat de inzet van een vakleer­kracht bewe­gings­on­der­wijs een posi­tief effect heeft op de ontwik­ke­ling van de moto­ri­sche vaar­dig­heid van kinderen in de leef­tijd van 6 tot en met 9 jaar. In 16 weken zijn de leer­lingen voor­uit­ge­gaan op verschil­lende moto­ri­sche onder­delen, zoals stuiten, gooien, vangen en springen.

Lesprogramma "Vet gezond"

Naast bewegen is ook gezonde voeding belang­rijk. Daarom heeft de oplei­ding Voeding en Diëte­tiek van de Hanze­ho­ge­school Groningen een lespro­gramma "Vet gezond" ontwik­keld, dat de deel­ne­mende scholen in hun lessen kunnen toepassen. Binnen­kort gaan op een aantal scholen pilots van start.

Concept doorontwikkelen

Zo blijft het project "Spor­tieve Gezonde School" zelf ook in bewe­ging. "We willen het concept verder door­ont­wik­kelen rich­ting het voort­gezet onder­wijs (VMBO) en het MBO.", aldus project­leider Karin Zwart van Huis voor de Sport Groningen. "Want ook in het VMBO en MBO kunnen we nog veel winnen op het gebied van een gezonde en actieve leef­stijl. Op dit moment zijn we bezig het concept vorm te geven. Dit doen we samen met de Hanze­ho­ge­school, Insti­tuut voor Sport­stu­dies. Doel is om begin 2017 de Spor­tieve Gezonde School van start te laten gaan op 2 pilot­scholen in het VMBO."

Het project "Spor­tieve Gezonde School" is onder de vlag van Sport­plein Groningen ontwik­keld door Huis voor de Sport Groningen, Hanze­ho­ge­school Groningen Insti­tuut voor Sport­stu­dies en Stich­ting Open­baar Onder­wijs Maren­land. Ook FC Groningen en Donar hebben zich aan het project verbonden en maken daarmee deel uit van het samen­wer­kings­ver­band.


Over Huis voor de Sport Groningen

Huis voor de Sport Groningen maakt zich sterk voor een actieve, gezonde leef­stijl in de provincie.

De orga­ni­satie wil Gronin­gers in bewe­ging brengen en houden door het ontwik­kelen en orga­ni­seren van sport- en beweeg­pro­jecten. Dit gebeurt lokaal op zowel beleids-, coör­di­ne­rend- als uitvoe­rend niveau.

De belang­rijkste orga­ni­sa­ties die worden onder­steund zijn gemeenten, sport­ver­e­ni­gingen en onder­wijs­in­stel­lingen.