Lauwersland Online - Nominaties Winsum Spiritprijs bekend

Nominaties Winsum Spiritprijs bekend

De jury van de Winsum Spirit­prijs heeft drie nomi­na­ties uitge­kozen voor de eerste Winsum Spirit­prijs.

De geno­mi­neerden (op alfa­be­ti­sche volg­orde) zijn:

CSG Winsum

De school heeft in 2016 het UNESCO stempel behaald. Binnen UNESCO-scholen staat het stimu­leren van inter­na­ti­o­nale verbon­den­heid, verdraag­zaam­heid en soli­da­ri­teit centraal. Ook is CSG Winsum een Fair­t­rade School.

Peter Dijkstra, initiatiefnemer Stichting Pelgrimeren in Noord-Groningen

Dijkstra startte met het vast­leggen van wandel­routes en kennis over ons erfgoed, geïn­spi­reerd door de pelgrims­ver­halen en de bijbel. Cultuur­his­torie, land­schap lezen, middel­eeuwse kerken, Noord-Groningen, pelgri­meren, spiri­tu­a­li­teit en wandelen zijn de kern­woorden in zijn acti­vi­teiten. Meer infor­matie: www.groningsepelgrimage.nl.

Promotie Winsum

Een stich­ting bestaande uit mensen die Winsum een warm hart toedragen en zich inzetten om Winsum met evene­menten en acti­vi­teiten posi­tief op de kaart te zetten. Door sfeer­ver­ho­gende acti­vi­teiten te orga­ni­seren en iedereen uit Winsum hierbij te betrekken zet de stich­ting zich in om het dorp Winsum brui­send te houden.

Over de Winsum Spiritprijs

Dit jaar reikt de burge­meester van de gemeente Winsum voor het eerst de Winsum Spirit­prijs uit. Een prijs voor een persoon of groep die een bijzon­dere pres­tatie heeft gele­verd op het gebied van kunst, cultuur of sport. De winnaar krijgt € 500,-. Tot 16 november kon iedereen nomi­na­ties inzenden. Hierop zijn 28 nomi­na­ties binnen­ge­komen.

Prijsuitreiking

De prijs­uit­rei­king vindt plaats op woensdag 14 december om 19:30 uur in De Hoogte aan het Kerkpad 8 in Winsum. Inloop vanaf 19:15 uur.

De drie geno­mi­neerden laten hun bijzon­dere pres­tatie zien in een korte pitch. Daarna wijst de jury de winnaar aan. De jury bestaat uit de burge­meester, twee inwo­ners en twee mede­wer­kers van de gemeente Winsum. Levens­lied­koor Biggelmee verzorgt de muzi­kale omlijs­ting. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld; dit kan per e-mail via communicatie@winsum.nl.

© Gemeente Winsum