Lauwersland Online - NVM Open Huizen Dag goed bezocht

NVM Open Huizen Dag goed bezocht

Inte­resse voor een "nieuwe" eigen woning hoog

De half­jaar­lijkse NVM Open Huizen Dag is afge­lopen zaterdag weer goed bezocht. Het aantal bezoeken aan een kleine 18.000 deel­ne­mende woningen kwam dit keer uit op ruim 85.000, blijkt uit een blik­semon­der­zoek van de NVM. Vooral buiten de Rand­stad waren de meeste huizen te bezich­tigen en bleek de inte­resse om vrij­blij­vend woningen te bezich­tigen groot.

De NVM Open Huizen Dag, die elk half­jaar plaats­vindt, trok opnieuw veel belang­stel­lenden. "De deel­name en de vele bezich­ti­gingen laten zien dat de inte­resse in een "nieuwe" eigen woning erg hoog is. ", zegt NVM-woord­voerder Roeland Kimman. Hij merkt dat de inte­resse voor de NVM Open Huizen Dag vooral popu­lair blijft in de regio’s buiten de Rand­stad. "In de Rand­stad, en dan vooral in de grote steden, staan woningen inmid­dels zo kort in de verkoop, dat deel­name aan de NVM Open Huizen Dag minder urgent is. De huizen die wel meededen, hadden over het alge­meen grote belang­stel­ling."

Minder aanbod, sneller verkocht

Door de aantrek­kende economie, de aanhou­dende lage rente en het hoge consu­men­ten­ver­trouwen worden woningen sneller verkocht en is er opnieuw minder aanbod. Kimman: "Tijdens deze editie stonden er bij NVM-make­laars een kleine 70.000 woningen in de verkoop. Dat bete­kent dat ruim een ¼ van de te koop staande woningen van de NVM meedeed in deze najaar­s­e­ditie van de NVM Open Huizen Dag."

Lauwersland Online - NVM Open Huizen Dag goed bezocht

Drukte op Funda

Op woning­site Funda was het in aanloop naar de NVM Open Huizen Dag als vanouds druk. Kijkers begonnen op tijd met online oriën­teren om de dag zo goed moge­lijk te kunnen benutten.

De volgende NVM Open Huizen Dag is op zaterdag 7 april 2018. Op donderdag 12 oktober om 10:00 uur presen­teert NVM-voor­zitter Ger Jaarsma in het Hilton Amsterdam de Woning­markt­cij­fers van het 3de kwar­taal 2017.

© NVM