Lauwersland Online - Officiële afronding wegwerkzaamheden Surhuisterveen

Officiële afronding wegwerkzaamheden Surhuisterveen

Afge­lopen zaterdag zijn de Blauw­huis­terweg, Gedempte Vaart en Jan Binne­slaan in Surhuis­ter­veen fees­te­lijk geopend door wethouder Jouke Spoelstra van Acht­kars­pelen.

"De nieuwe weg is van deze tijd: uitno­di­gend voor bezoe­kers en veilig voor alle gebrui­kers.", aldus Spoelstra. Om dit bijzon­dere moment te vieren waren zater­dag­middag acti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd in het centrum van het dorp.

Verbetering en uitstraling

De aanpak van de door­gaande wegen in Surhuis­ter­veen is een van de grootste infra­struc­tu­rele projecten van de gemeente Acht­kars­pelen. Met de wegwerk­zaam­heden is de bereik­baar­heid, verkeers­vei­lig­heid, leef­baar­heid en de ruim­te­lijke kwali­teit in Surhuis­ter­veen verbe­terd.

Het winkel­ge­bied langs de Gedempte Vaart heeft een flinke opwaar­de­ring onder­gaan. De krui­sing van de straat met de Vier­huis­terweg is voor­zien van een mini­ro­tonde en er is veel aandacht besteed aan de veilig­heid van fiet­sers en voet­gan­gers.

Voordat de nieuwe weg kon worden aange­legd moest een groot deel van het hoofd­riool worden vervangen. Het totale riool­sys­teem in de Gedempte Vaart is weer bestand tegen flinke neer­slag. Door regen­water zo veel moge­lijk te scheiden van vuil water is de water­af­voer duur­zamer geworden. "Waar moge­lijk is vanuit een duur­zame gedachte gewerkt. Daar zijn we als gemeente trots op. ", zegt wethouder Jouke Spoelstra. Eind november wordt het laatste groen aange­plant.

Samenspraak en veiligheid

Het ontwerp voor de herin­rich­ting is tot stand gekomen in samen­spraak met aanwo­nenden, onder­ne­mers en andere betrok­kenen. Tijdens de wegwerk­zaam­heden werd veel aandacht besteed aan verkeers­vei­lig­heid. Basis­scholen De Berne­brêge, De Hoek­stien en it Skri­uw­boerd kregen instruc­ties van een veilig­heids­des­kun­dige over de veilig­heid op en rondom het werk­ter­rein.

Foto: © Binne-Louw Katsma
© Gemeente Acht­kars­pelen