Lauwersland Online - Omrop Fryslân intensiveert samenwerking met lokale omroepen

woensdag 28 april 2021

Omrop Fryslân inten­si­veert samen­wer­king met lokale omroepen

Omrop Fryslân en de lokale omroep LEO Middelsé in de gemeente Leeu­warden gaan inten­sief met elkaar samen­werken. Vanaf 1 mei wordt de redactie van LEO Middelsé versterkt met twee full­time jour­na­listen. Zij zijn aange­nomen in het kader van het lande­lijke project "Verster­king Lokale Jour­na­lis­tiek" van het minis­terie van Onder­wijs, Cultuur en Weten­schap. Een samen­wer­king tussen de lokale, regi­o­nale en lande­lijke publieke omroep. Ook de redactie van RTV NOF, de streek­om­roep voor de regio Noord­oost Fryslân, wordt uitge­breid met een extra journalist.

Minister Slob heeft 4,5 miljoen euro beschik­baar gesteld voor de verster­king van de lokale en regi­o­nale jour­na­lis­tiek. In het kader van het project zijn lande­lijk meer dan 60 jour­na­listen aange­nomen en bij lokale en regi­o­nale omroepen geplaatst. "Goede lokale en regi­o­nale jour­na­lis­tiek is essen­tieel voor een goede demo­cratie en een goede lokale infor­ma­tie­voor­zie­ning. Samen­werken versterkt dit. Ik ben dan ook blij dat deze partijen samen de schou­ders zetten onder deze belang­rijke opgave.", zo zei de minister eerder bij de presen­tatie van de plannen.

Voor­beeld­pro­ject, RTV NOF

Sinds oktober vorig jaar is er al een inten­sieve samen­wer­king tussen de redac­ties van RTV NOF en Omrop Fryslân. De jour­na­listen op de redactie van RTV NOF in De Westereen maken bijdragen voor de eigen omroep en voor Omrop Fryslân. Inci­den­teel worden ook repor­tages gele­verd aan de NOS. RTV NOF kan ook gebruik­maken van de content die door Omrop Fryslân wordt gemaakt. De samen­wer­king tussen de beide omroepen is een succes en wordt lande­lijk gezien als een voor­beeld­pro­ject. Het aantal online bezoe­kers bij RTV NOF is sinds de start meer dan verdubbeld.

Voor­zitter Marco Keizer van RTV NOF: "RTV NOF heeft ingezet op een slag­vaar­dige en profes­si­o­nele nieuws­re­dactie in het noord­oosten van Fryslân, onder­steund door vrij­wil­li­gers. Op dat vlak zijn al grote stappen gezet en deze verdere uitbrei­ding sluit daar naad­loos op aan. Boven­dien onder­streept dit de pret­tige en inten­sieve samen­wer­king tussen RTV NOF en Omrop Fryslân."

Uitbrei­ding LEO Middelsé

De samen­wer­king wordt nu uitge­breid met LEO Middelsé. Voor­zitter Wopke Bijlsma van LEO Middelsé is inge­nomen met de samen­wer­king met Omrop Fryslân en RTV NOF: "Dit bete­kent voor LEO Middelsé dat, met de komst van twee profes­si­o­nele jour­na­listen, er een behoor­lijke kwali­teits­slag gemaakt kan worden op het gebied van de lokale nieuwsvoorziening."

Hoofd­re­dac­teur Ingrid Spij­kers van Omrop Fryslân is blij met de samen­wer­king met de lokale omroepen en hoopt dat die op termijn ook met andere lokale omroepen in Fryslân wordt uitgebreid.

Media & tekst: © Omrop Fryslân