Op donderdag 15 april is het precies 76 jaar geleden dat Fryslân werd bevrijd. Dit jaar wordt de vrij­heid groots herdacht en gevierd in onze provincie, onder de noemer 75+1. Omrop Fryslân besteedt tot en met 6 mei aandacht aan aller­hande projecten en acti­vi­teiten in het kader van de bevrij­ding. Van live-uitzen­dingen en podcasts tot muziek.

Vorig jaar zou Omrop Fryslân flink uitpakken in het kader van 75 jaar vrij­heid, maar door corona gingen veel acti­vi­teiten niet door. Dit jaar zijn er helaas nog altijd geen moge­lijk­heden om fysiek samen te komen, maar Omrop Fryslân komt met een corona­proof en goed­ge­vuld programma.

Bevrij­dings­con­cert

Op vrijdag 16 april zendt Omrop Fryslân het Bevrij­dings­con­cert om 15:00 uur live uit. Het concert kan zo op tele­visie en online meebe­leefd worden Leeu­warder stads­or­ga­nist Theo Jellema zal het orgel bespelen en burge­meester Sybrand Buma van Leeu­warden houdt een toespraak.

4 en 5 mei

Omrop Fryslân zendt de Doden­her­den­king op 4 mei uit, recht­streeks vanuit de Prin­sen­tuin in Leeu­warden. Voor­zitter van de provin­ciale herden­king, Sybrand Buma, spreekt hier de herden­kings­rede uit. Friese Ambas­sa­deur van de Vrij­heid De Kast zorgt voor de muzi­kale ondersteuning.

Wie het festi­val­ge­voel wil beleven moet op Bevrij­dingsdag afstemmen op Omrop Fryslân. Vanaf 17:15 uur zendt Omrop Fryslân een live-uitzen­ding vol inter­views en repor­tages uit. Het programma is gevuld met muzi­kale bijdragen van Tino Martin, Davina Michelle, De Kast, Wulf, Boaz, Elec­tric Hollers en Wiebe Kaspers. Een unieke samen­wer­king tussen Omrop Fryslân en Bevrij­dings­fes­tival Fryslân, live vanuit de Harmonie.

Live­pro­gramma 75 jaar Stich­ting Fries­land 1940-1945

Dit jaar bestaat "Stich­ting Fries­land 1940-1945" 75 jaar. In het live­pro­gramma, dat op 6 mei om 16:00 uur zal worden uitge­zonden, kijken Arno Brok en Sybrand Buma terug op de afge­lopen 75 bestaans­jaren van de stich­ting. Ook zullen zij het gedenk­teken dat speciaal voor de stich­ting gemaakt is, onthullen in de Blokhuispoort.

Joodse 'smok­kel­bern'

In de laatste jaren van de Tweede Wereld­oorlog zijn honderden Joodse kinderen in het geheim naar Fryslân gesmok­keld. Bij Friese gezinnen vonden ze een veilig onder­komen en over­leefden ze de oorlog. Het verhaal van deze 'Smokkelbern''(Smokkelkinderen) vertelt Omrop Fryslân met een vijftal Fryslân DOK's, een live-uitzen­ding én een tien­de­lige podcastserie.

Kijk voor een over­zicht van alle data en acti­vi­teiten op www.omropfryslan.nl/75plus1 !

Media & tekst: © Omrop Fryslân