Lauwersland Online - 'Omwenteling'; 'Sip Hofstede' en 'Ede, stad en provincie van Staal'

Omwenteling'; 'Sip Hofstede' en 'Ede, stad en provincie van Staal''>'Omwenteling'; 'Sip Hofstede' en 'Ede, stad en provincie van Staal'

Tradi­ti­o­neel is de herfst­ten­toon­stel­ling op Verhil­dersum in Leens een expo­sitie met werk van amateur­kun­ste­naars uit de regio. Dit jaar is er echter nog een bijzon­dere expo­sitie tentoon­ge­steld in de Muse­um­boer­derij op Land­goed Verhil­dersum en van 1 oktober tot en met 30 oktober kan men hier terecht om van deze bijzon­dere tentoon­stel­lingen te genieten.

'Omwen­te­ling', waar denkt u dan aan? Denkt u bijvoor­beeld aan het ploegen van het land? Of denkt u aan revo­lutie, aan de omwen­te­ling van planeten, aan een omwen­te­ling in (schilder)stijl of aan een koprol? U ziet: met dit onder­werp kun je alle kanten op. Het is dan ook elke keer weer een uitda­ging voor de deel­ne­mers: hun eigen inter­pre­tatie van het onder­werp vorm­geven. Soms een echte eye-opener.

Ieder jaar weer slagen amateur­kun­ste­naars erin om het publiek te verrassen met hun werken. Ook dit jaar is dat weer gelukt. De afge­lopen decennia is de kwali­teit van de inzen­dingen gestaag gegroeid. Steeds weer over­stijgen sommige kunst­werken het niveau van amateur­werk en maken mede daar­door een bezoek meer dan waard. Het aardige is dat er door de jaren heen een vaste kern deel­ne­mers is ontstaan. Omdat ieder jaar het onder­werp verschilt, is tot het laatste moment ondui­de­lijk hoe de expo­sitie zal uitpakken. Dit zorgt ervoor dat iedere tentoon­stel­ling verras­send en boeiend is. Daarbij zijn de hand en het oog van de tentoon­stel­lings­ma­kers onont­beer­lijk!

Sip Hofstede’ en ‘Ede, stad en provincie van Staal’

Naast de expo­sitie 'Omwen­te­ling' met werk van amateur­kun­ste­naars, is in de Muse­um­boer­derij ook de expo­sitie ‘Sip Hofstede, schil­de­rijen over teksten van Ede Staal en stads­ge­zichten’ te zien. Leer­lingen van O.B.S. Lydinge uit Leens werkten ook mee aan deze expo­sitie. Tijdens een work­shop van de heer Hofstede met als thema ‘Ede, stad en provincie van Staal’ hebben zij schil­de­rijen gemaakt die hier ook tentoon­ge­steld worden. Deze expo­sitie is een aanvul­ling op de expo­sitie in restau­rant Korensant.

De opening van deze expo­sitie is tevens de start van Oktober Kinder­maand en Maand van de Geschie­denis met allerlei acti­vi­teiten voor kinderen.


Muse­um­boer­derij Verhil­dersum
Dijk­stil­sterweg 4
9965 TH Leens

Bezoek voor meer infor­matie en actuele tijden de website www.verhildersum.nl !

Het land­goed is van april tot en met oktober, van dinsdag tot en met zondag, van 10:30 tot 17:00 uur geopend.