Lauwersland Online - Advertentieblad "Zaken die uw aandacht vragen" - Zuidhorn

Adver­ten­tie­blad "Zaken die uw aandacht vragen"

p/a Druk­kerij Hekkema
Praam 2 | 9801 MN | Zuidhorn
Tele­foon: 0594 - 529 117

De weke­lijkse uitgave van het adver­ten­tie­blad "Zaken die uw aandacht vragen" is al sinds 1940 één van de pijlers van Druk­kerij Hekkema in Zuidhorn.

Dit blad valt in de brie­venbus bij de inwo­ners van Zuid­horn en de omlig­gende plaatsen. Inwo­ners die buiten het versprei­dings­ge­bied wonen, kunnen zich gratis abon­neren op een digi­tale versie per e-mail!

Bezoek voor meer infor­matie de website www.zakendieuwaandachtvragen.nl !