Lauwersland Online - Ondernemersplatform Het Hogeland: nieuw Ondernemersfonds "een mooi plan"

vrijdag 16 april 2021

Onder­ne­mers­plat­form Het Hoge­land: nieuw Onder­ne­mers­fonds "een mooi plan"

De gemeen­te­raad van Het Hoge­land stemde donder­dag­avond in met het instellen van een Onder­ne­mers­fonds. Het fonds is een geza­men­lijk voor­stel van het Onder­ne­mers­plat­form Het Hoge­land en de gemeente Het Hoge­land. Met het Onder­ne­mers­fonds kunnen initi­a­tieven bekos­tigd worden die het onder­ne­mers­kli­maat in de gemeente versterken.

"Een mooi plan." , zo omschrijft Henk Sok van het Onder­ne­mers­plat­form Het Hoge­land het Onder­ne­mers­fonds. "Het is een voor­beeld van de goede samen­wer­king tussen de gemeente en het Onder­ne­mers­plat­form. Het plat­form ziet het nieuwe fonds als een stimu­le­rings­fonds. Het fonds maakt nieuwe initi­a­tieven moge­lijk, maar bete­kent ook dat de samen­wer­king tussen onder­ne­mers gesti­mu­leerd zal worden."

Het fonds beschikt jaar­lijks over een bruto bedrag van onge­veer vier­hon­derd­dui­zend euro dat beschik­baar wordt gesteld door de gemeente Het Hogeland.

Impact

"We zijn er trots op dat we tegen de stroom van bezui­ni­gingen in dit Onder­ne­mers­fonds hebben kunnen reali­seren. Met het fonds bouwen we samen aan een toekomst na corona.”, zegt wethouder Eltjo Dijk­huis van de gemeente Het Hogeland.

"De impact voor onder­ne­mend Het Hoge­land is groot. Einde­lijk krijgen de onder­ne­mers een eigen budget voor en door onder­ne­mers. We geven onze onder­ne­mers zo de ruimte.", aldus Dijkhuis.

Onaf­han­ke­lijk en transparant

De samen­wer­king tussen de onder­ne­mers zal gestalte krijgen met de oprich­ting van de Stich­ting Onder­ne­mers­fonds Het Hoge­land. Het Onder­ne­mers­plat­form Het Hoge­land ziet moge­lijk­heden om met deze nieuwe stich­ting ook nog andere gelden te verwerven voor het fonds.

De stich­ting is onaf­han­ke­lijk en zal bestuurd worden door bestuur­ders die het collec­tieve belang voorop stellen, trans­pa­rant willen werken en horen en voelen wat er in onder­ne­mend Het Hoge­land speelt.

Onder­ne­mers­plat­form

Het Onder­ne­mers­plat­form Het Hoge­land is de gespreks­partner voor de gemeente over onder­ne­mers­zaken in Het Hoge­land. Hierin zijn alle onder­ne­mers­or­ga­ni­sa­ties vertegenwoordigd.

Media & tekst: © Gemeente Het Hogeland