Lauwersland Online - Ontdek Gronings Erfgoud op Landgoed Verhildersum

Ontdek Gronings Erfgoud op Landgoed Verhildersum

In de 19e eeuw, de periode die op Land­goed Verhil­dersum in Leens centraal staat, was het Gronings Goud, in dubbele bete­kenis, belang­rijk voor het Groninger plat­te­land.

Het Gronings Goud verwijst naar het goud­gele koren die een grote welvaart bracht, maar ook naar de rijke sieraden en dan met name de oorij­zers die gedragen werden. Door middel van deze gouden, soms verguld of zilveren of zelfs koperen oorij­zers en de bijbe­ho­rende sieraden, werd de welstand van de draag­ster geshowd. Het oorijzer met bijbe­ho­rende stiften, voor­hoofds­plaat, mutsen­spelden en mutsen, waar­onder de sier­lijke kanten flod­der­muts, waren een wezen­lijk onder­deel van de dracht in de 19e eeuw. Aange­vuld met prach­tige colliers, oorhan­gers, ringen, beugeltas, chate­laine, enzo­voort. Verhil­dersum bezit een grote uitge­breide textiel­col­lectie, waarvan de dracht en de oorij­zers met sieraden een belang­rijk aandeel vormen. In de expo­sitie Gronings Erfgoud kunt u hier een deel van bewon­deren.

Maar erfgoed kan ook iets heel anders zijn. Bijvoor­beeld de inte­ri­eur­stukken die na 100 jaar terug zijn op Verhil­dersum. Stap even terug in de tijd en ervaar hoe de Borg honderd jaar geleden inge­richt was. Of bezoek de sfeer­volle, volledig inge­richte Borg en het eenvou­dige arbei­ders­huisje en ervaar hoe de bewo­ners hier leefden. De rijkdom, pracht en praal van de borg naast de eenvoud van het arbei­ders­huisje.

Dit Gronings Erfgoed is een verborgen schat in het Gronin­ger­land. Niet alleen binnen, ook buiten is er veel te beleven. De prach­tige oprij­laan, singels, borg­tuin met onder andere beelden van Eddy Roos, de boom­gaard met histo­ri­sche fruit­rassen en de lande­rijen met histo­ri­sche land­bouw­ge­wassen en blaarkop- en laken­velder koeien. Dit alles hoort bij het levende erfgoed, en vormt een wezen­lijk onder­deel van het land­goed.

Verborgen rijkdom, Wereld­lijke macht en Kerke­lijke pracht is de titel van de expo­sitie in de Muse­um­boer­derij. Deze tentoon­stel­ling waar muziek in zit, is in samen­wer­king met Stich­ting Hins­zorgel Leens tot stand gekomen. Het verteld het verhaal van de kost­bare inven­taris van de Groninger kerken, kloos­ters en borgen en is gecen­treerd rond een muzi­kaal thema, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan orgels, orgel­bouw en orgel­mu­ziek. Het beroemde Hins­zorgel in Leens is in 1733 in opdracht van Anna Habina Lewe, douai­rière Tjarda van Star­ken­borgh, borg­vrouwe van Verhil­dersum, gebouwd door Albertus Anthonie Hinsz. Tijdens de zomer­pe­riode worden op dit orgel in de Petrus­kerk concerten gegeven.

Ontdek dit Gronings Erfgoed tijdens speciale rond­lei­dingen op zaterdag 8 april. De rond­lei­dingen starten om 13:30 en 15:30 uur bij het Koets­huis. Er zijn telkens twee groepen, waaraan maxi­maal 15 personen per groep kunnen deel­nemen. U kunt gratis deel­nemen als u in het bezit bent van een geldig entree­be­wijs.

[hr]

Land­goed Verhil­dersum
Wierde 40
9965 TB Leens
tele­foon: 0595 — 571 430

Datum: zaterdag 8 april 2017
Tijd: 13:30 en 15:30 uur

Bezoek voor meer infor­matie de website www.verhildersum.nl !

Het land­goed is van april tot en met oktober, van dinsdag tot en met zondag, van 10:30 tot 17:00 uur geopend.