Lauwersland Online - Ouderenraad De Marne viert 25-jarig jubileum

Ouderenraad De Marne viert 25-jarig jubileum

De Oude­ren­raad De Marne vierde afge­lopen zaterdag haar 25-jarig jubi­leum. Op 14 oktober 1992 is het conve­nant gete­kend.

Al 25 jaar vormen de leden van de Oude­ren­raad in de gemeente De Marne een actief netwerk en advi­seren zij het college van B&W. Tijdens de verga­de­ring van de raad is het college aange­schoven om dit te vieren met koffie, gebak en bloemen.

De Oude­ren­raad De Marne is een vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­satie die de gemeente De Marne gevraagd en onge­vraagd advi­seert over het oude­ren­be­leid en de uitvoe­ring hiervan. De raad pakt actief signalen op vanuit de samen­le­ving en bena­dert onder­werpen die aan de orde zijn in breder perspec­tief dan indi­vi­duele belan­gen­be­har­ti­ging. De raad werkt vanuit een posi­tief kriti­sche en resul­taat­ge­richte houding.


Lauwersland Online - Ouderenraad De Marne viert 25-jarig jubileum


Wegwijs in de Zorg

Op woensdag 25 oktober orga­ni­seert de Oude­ren­raad De Marne een voor­lich­tings­markt Wegwijs in de Zorg in de sporthal in Leens.

© Gemeente De Marne