Lauwersland Online - Overdracht Molen De David aan Openluchtmuseum Het Hoogeland

Over­dracht Molen De David aan Open­lucht­mu­seum Het Hoog­e­land

Op vrijdag 9 juni wordt Molen De David offi­cieel over­ge­dragen aan Open­lucht­mu­seum Het Hoog­e­land in Warffum.

Met de over­dracht is de restau­ratie van de kleinste hout­zaag­molen van Neder­land afge­rond. Daar­naast wordt op die datum een nieuwe, digi­tale presen­tatie aan de molen toege­voegd. Muse­um­be­zoe­kers ontvangen daarmee uitge­breide infor­matie over de molen op hun smartphone of tablet.

Ruim vijf jaar geleden werd stich­ting Behoud Molen De David opge­richt, met als doel om de kleinste hout­zaag­molen van Neder­land te restau­reren en een plek te geven op het terrein van Open­lucht­mu­seum Het Hoog­e­land. Dat doel is enkele jaren geleden behaald. Daar­naast is een groep vrij­wil­li­gers opge­leid om de molen te kunnen bedienen. Tot slot is nu ook een mini­web­site ontwik­keld, waarmee bezoe­kers van alle leef­tijden en met uiteen­lo­pende inte­resses infor­matie over de molen krijgen aange­boden. Daarmee is nu het moment gekomen om de molen offi­cieel over te dragen aan het open­lucht­mu­seum.

Bewe­gend

De mini­web­site is een inno­va­tieve tech­niek om muse­um­be­zoe­kers beter te infor­meren over de gebouwen op het muse­um­ter­rein. In het geval van De David vertelt de website over de ontwik­ke­ling van de molen­tech­niek, de geschie­denis van molens en het gebruik van wind­kracht in het verleden en in de toekomst. Naast teksten, biedt de site bewe­gende beelden van De David, maar ook van moderne wind­mo­lens in de Eems­haven. Een apart, educa­tief kinder­ge­deelte leert op speelse wijze over wind, molens en tech­ni­sche vernieu­wing.

Opheffen

Na de over­dracht van de molen zal stich­ting Behoud Molen De David nog wat admi­ni­stra­tieve zaken afhan­delen en zich­zelf na de zomer opheffen. Open­lucht­mu­seum Het Hoog­e­land wordt dan de trotse eige­naar van een bijzon­dere molen met een span­nende geschie­denis.