Lauwersland Online - Overdracht monumentale boerderijen van NAM aan Het Groninger Landschap

Overdracht monumentale boerderijen van NAM aan Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap en NAM hebben over­een­stem­ming bereikt over de over­dracht van drie monu­men­tale boer­de­rijen aan Het Groninger Land­schap. Deze boer­de­rijen zijn in de afge­lopen jaren om verschil­lende aard­be­ving­ge­re­la­teerde redenen door NAM aange­kocht.

Het Groninger Land­schap vindt het van groot belang deze drie rijks­mo­nu­menten, die beeld­be­pa­lend zijn voor het omrin­gende land­schap, te behouden als Gronings cultu­reel erfgoed. NAM is verheugd de boer­de­rijen over te dragen aan een partij die het behoud garan­deert.

Het gaat om de volgende rijks­mo­nu­menten:
• Boer­derij Occo Rein­ties­heerd, Stedum
• Boer­derij De Haver, Onder­dendam
• Plaats Melkema, Huizinge (foto boven)

Onderhoud en instandhouding monumentale waarde veiliggesteld

De monu­men­tale waarde van de boer­de­rijen staat bij Het Groninger Land­schap centraal. Bij monu­menten in het aard­be­vings­ge­bied is er een dilemma tussen het creëren van een veilige woon­si­tu­atie door verster­king en het hand­haven van de monu­men­tale waarde. Bij de drie boer­de­rijen vindt alleen bouw­kun­dige verster­king plaats als dat nodig is voor het behoud van de monu­men­tale waarde. Dat bete­kent dat wonen in het oorspron­ke­lijke woon­ge­deelte niet altijd moge­lijk is.

Door goed onder­houd worden monu­menten in het aard­be­vings­ge­bied in hun kracht gezet. Om het onder­houd en de instand­hou­ding van deze rijks­mo­nu­menten voor de komende 30 jaar te garan­deren, stelt NAM een bedrag van ruim 3 miljoen euro beschik­baar.

Behoud van woonbestemming

Voor behoud en instand­hou­ding op lange termijn is het van groot belang dat de boer­de­rijen een functie hebben. Leeg­stand is achter­uit­gang voor monu­menten. Bij het conti­nu­eren van de woon­functie gaat Het Groninger Land­schap volledig uit van de monu­men­tale waarde van de objecten. De aard­be­vings­be­sten­dige woon­plek wordt zodanig gesi­tu­eerd, dat daar­voor geen aanvul­lende verster­king nodig is.

Meerjarig onderhoudsplan

Drie archi­tec­ten­bu­reaus uit Groningen – Holstein Restau­ratie Archi­tec­tuur, Onix en OVT Archi­tecten – hebben elk in opdracht van Het Groninger Land­schap een meer­jarig onder­houds­plan opge­steld voor één van de boer­de­rijen. Met de uitvoe­ring van deze onder­houds­plannen wordt direct na de nota­riële over­dracht begonnen.

Het Groninger Land­schap zal bij alle drie boer­de­rijen contact leggen met de directe omge­ving om omwo­nenden te betrekken bij de verdere ontwik­ke­ling van de boer­de­rijen en hun erven.


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

Foto: © Geert Job Sevink
© Het Groninger Land­schap