Auto Recycling Nederland

dinsdag 4 april 2017

Arie de Jong verlaat Auto Recycling Nederland

Lauwersland Online - Arie de Jong verlaat Auto Recycling Nederland

Vandaag, dinsdag 4 april,  heeft Arie de Jong bekendgemaakt te zullen gaan stoppen in zijn functie als algemeen directeur bij Auto Recycling Nederland (ARN).

De exacte datum van uitdiensttreding is nog niet bekend, maar is in de loop van dit jaar. Dat geeft de organisatie de tijd om na te denken over een goede invulling van deze directiepost. De raad van commissarissen van ARN Holding en bestuur van Stichting Auto en Recycling zijn Arie de Jong zeer erkentelijk voor de door hem geleverde prestatie.

In de afgelopen jaren zijn de recycleprestaties gestegen en de kosten gedaald. Arie de Jong heeft aangegeven dat dit voor hem een natuurlijk moment is om zich te beraden op de volgende stap in zijn carrière. "ARN is in een nieuwe fase beland. In de afgelopen 8 jaar bij ARN, waarvan 6 jaar als algemeen directeur, is mijn opdracht vervuld. De focus ligt nu op het behouden van de recyclingprestatie. Daar ligt niet mijn uitdaging."

De komende tijd zal duidelijk worden hoe en wanneer Arie de Jong deze volgende stap concreet zal maken. Dit alles in constructief overleg en afstemming met de commissarissen van ARN Holding en bestuur van Stichting Auto & Recycling. Tot dat moment geeft hij volledig betrokken invulling aan zijn werk voor ARN.

"Arie de Jong heeft een belangrijke bijdrage geleverd.", zegt Peter Janssen voorzitter van de raad van commissarissen. "Hij heeft als algemeen directeur van ARN Holding het voortouw genomen in de ontwikkeling en realisatie van een Post Shredder Technology fabriek in Tiel. Deze fabriek verwerkt de laatste resten van een afgedankte auto, na demontage door het autodemontagebedrijf en het vermalen in een shredder, tot hernieuwde grondstoffen voor hergebruik."

Vanaf 2015 zijn autofabrikanten verplicht om 95% van een voertuig te recyclen inclusief nuttige toepassing. In Nederland is deze doelstelling ruim behaald. Alle betrokken partijen in de branche hebben jaren samengewerkt om tot een sluitend en duurzaam systeem te komen. Deze partijen zijn trots op het behaalde resultaat.

dinsdag 31 januari 2017

ARN lanceert meldingssysteem oneerlijke concurrentie

Lauwersland Online - ARN lanceert meldingssysteem oneerlijke concurrentie

Oneerlijke concurrentie is in de praktijk van autodemontage en -recycling een hardnekkig verschijnsel. In samenspraak met RDW, de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) en de regionale uitvoeringsdiensten en omgevingsdiensten heeft ARN daarom het initiatief genomen om een efficiënt en transparant meldingssysteem voor oneerlijke concurrentie op te zetten.

Vanaf 31 januari kunnen misstanden gemeld worden via www.arn.nl/melding-oneerlijke-concurrentie. ARN zorgt ervoor dat de melding bij de juiste instantie terechtkomt, waarna deze passende actie onderneemt. Een belangrijke stap richting het creëren van een gelijk speelveld.

Naar schatting worden er in Nederland jaarlijks 30.000 tot 40.000 voertuigen ten onrechte voor export aangemeld, waarna de onderdelen in eigen land illegaal gedemonteerd en verkocht worden. Circa de helft van de gestolen auto’s – jaarlijks zo’n 5.000 stuks – wordt in onderdelen gedemonteerd en verkocht. Een probleem van behoorlijke omvang dus.

Aarnout van Duuren, manager ARN Autorecycling licht toe: "Deze praktijken hebben zeer nadelige gevolgen. Het leidt tot concurrentievervalsing. Malafide autodemontagebedrijven maken immers nauwelijks kosten om auto’s te demonteren, waardoor bonafide bedrijven automatisch in het nadeel zijn. Zij investeren in hun bedrijfsvoering, moeten vergunningen aanvragen en zorgen voor een nette afvoer van afvalstoffen. Bovendien leiden deze malafide activiteiten tot schade voor het milieu; er is geen controle op de verantwoorde afvoer van afvalstoffen en autowrakken."

ARN zet zich samen met haar partners actief in om illegale activiteiten in de branche tegen te gaan. Met het nieuwe meldingssysteem wordt een belangrijke stap gezet; het zorgt voor efficiënte en volledige verwerking van meldingen over oneerlijke concurrentie en zorgt voor transparante communicatie over de afhandeling van een melding.

Van Duuren: "Het systeem biedt een duidelijk platform waarop autodemontagebedrijven hun vermoedens van malafide praktijken vertrouwelijk kunnen melden. Deze meldingen komen binnen bij een vast aanspreekpunt, waarna ze geanonimiseerd worden doorgezet naar de bevoegde instanties. Overigens is het ook nog steeds mogelijk om meldingen door te geven aan de buitendienstmedewerkers van ARN. Zij verwerken de melding dan zelf in het systeem."

Van Duuren is erg blij met de goede samenwerking met de verschillende partners en verwacht veel van het nieuwe systeem. "We kunnen nog sterker inzetten op de strijd tegen oneerlijke concurrentie. Een belangrijk speerpunt om tegemoet te komen aan de belangen van de bij ARN- aangesloten demontagebedrijven die het wel goed doen. Op weg naar een gelijk speelveld."

donderdag 5 januari 2017

Advies recyclingbijdrage auto’s en beheerbijdrage batterijen dalen in 2017

Lauwersland Online - Advies recyclingbijdrage auto’s en beheerbijdrage batterijen dalen in 2017

De advies recyclingbijdrage voor personen- en lichte bedrijfswagens daalt in 2017 van 45 euro naar 42,50 euro (incl. BTW) per nieuw verkocht voertuig. Ook de advies beheerbijdragen voor Li-ion accu’s voor hybride en vol-elektrische auto’s gaan naar beneden.

ARN geeft in opdracht van de autobranche uitvoering aan de productbesluiten Bba (Besluit beheer autowrakken) en Bbb (Besluit beheer batterijen). Voor beide activiteiten int ARN een bijdrage bij de importeur om de recyclingkosten te dekken. ARN verzorgt de jaarlijkse verslaglegging aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu en zorgt voor een landelijk dekkend netwerk van afgiftepunten waar de eindgebruiker zijn auto of accu kosteloos kan inleveren.

Autowrakken

De recyclingbijdrage op auto’s maakt het mogelijk om aan de wettelijke verplichting te voldoen van het Bba en ook komend jaar opnieuw een recyclingprestatie van 95 procent te realiseren. ARN werkt hiervoor samen met ruim 300 bedrijven in de keten van afgedankte auto’s en recyclet de laatste cruciale procenten met behulp van de Post Shredder Technology (PST)-fabriek in Tiel. De komende jaren staan bij ARN in het teken van efficiency en het ontwikkelen van nieuwe afzetmarkten om de kosten van recycling te verlagen. Daardoor kan de advies recyclingbijdrage per auto in 2017 omlaag naar 42,50 euro (incl. BTW).

Accu’s en batterijen

Door het ontwikkelen van mogelijkheden voor second-use van Li-ion accu’s kunnen de recyclingkosten omlaag. Daarnaast zijn er, anticiperend op de marktontwikkelingen, twee nieuwe categorieën toegevoegd. De nieuwe advies beheerbijdrages voor het jaar 2017 zien er als volgt uit:

• De advies beheerbijdrage voor loodzuur en NiMH auto(start-) accu’s en -batterijen blijft gelijk aan die van 2016: 0,05 euro (excl. BTW).

De advies bijdragen voor Li-ion (start-)accu’s worden in 2017 (incl. BTW):
• 10 euro per accu bij een accu gewicht ≤5 kg
• 25 euro per accu bij een accu gewicht >5 kg en ≤25 kg
• 75 euro per accu bij een accu gewicht >25 kg en ≤100 kg
• 150 euro per accu bij een accu gewicht >100 kg en ≤350 kg
• 180 euro per accu bij een accu gewicht >350 kg en ≤600 kg
• 210 euro per accu bij een accu gewicht >600 kg en ≤900 kg

Deze beheerbijdragen voor Li-ion accu’s en batterijen komen bovenop de 42,50 euro recyclingbijdrage.

Over ARN

Grondstoffen worden schaarser. Ook de grondstoffen die nodig zijn voor de productie van auto’s. We moeten er zuiniger mee omgaan en ervoor zorgen dat materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt.

In de auto-industrie gaat het om duizelingwekkende aantallen. De wereldwijde autoproductie ligt boven de 90 miljoen nieuwe auto’s per jaar. Daarvan komen in Nederland jaarlijks zo’n 500.000 voertuigen op de markt.

Alle lidstaten van de Europese Unie moeten sinds 2015 95% van het gewicht van afgedankte auto’s nuttig toepassen volgens de Europese Autowrakken richtlijn.

ARN, motor achter de Nederlandse autorecyclingketen

ARN heeft de opdracht ervoor te zorgen dat Nederland de 95%-doelstelling haalt. Dit is de afgelopen jaren ruimschoots gelukt. 88,9% van de afgedankte auto’s wordt gerecycled en 9,8% nuttig toegepast. Daarmee komen we op een totaal percentage van 98,7% in 2016.

Een vooruitstrevende overheid, een betrokken automobielsector, honderden gepassioneerde ondernemers in de recyclingsector en financiële bijdragen van consumenten hebben de ruimte geschapen om dit niveau te kunnen bereiken. En daarmee zijn we uniek in Europa.

Autorecycling doen we samen

ARN staat voor volledige autorecycling. Al onze inspanningen zijn erop gericht dit doel zo snel mogelijk en economisch haalbaar te realiseren.

We werken samen met de hele keten van autorecycling. We ondersteunen individuele ondernemers om zich verder te verduurzamen. De maakindustrie kan mede dankzij onze expertise steeds meer hoogwaardig gerecycled materiaal toepassen en verwerken tot nieuwe producten. We helpen consumenten en garagehouders hun oude auto’s verantwoord in te leveren. We denken mee met overheden bij het ontwikkelen van regelgeving en stimuleren een gelijk speelveld.

Ook verrijken we de kennis van duurzame recycling door eigen onderzoek en innovatie. Deze kennis delen we belangeloos. En om noodzakelijke ontwikkelingen te versnellen, treden we waar nodig op als investeerder en ondernemer. Zo worden in onze ‘Post Shredder Technology’ fabriek ook de laatste restanten van auto’s verwerkt tot waardevolle materialen.

Bezoek voor meer informatie over Auto Recycling Nederland de website www.arn.nl !

© ARN