LAUWERSLAND ONLINE - PAASEIEREN ZOEKEN IN MUSEUM WIERDENLAND

Paas­ei­eren zoeken in Museum Wier­den­land

Op zondag 1 april wordt in Museum Wier­den­land in Ezinge een leuke en gezel­lige traditie in ere gehouden: paas­ei­eren zoeken. De Paas­haas gaat de eieren verstoppen en die moeten alle­maal gevonden worden!

Het zoeken van paas­ei­eren is een heel oude traditie, het stamt uit de tijd van de Germanen. Men verstopte eieren onder de aarde in de hoop dat de vrucht­baar­heid in de aarde trok zodat een goede oogst ontstond, voor bijvoor­beeld het koren.

Tegen­woordig verstoppen we met Pasen de eieren overal… met de bedoe­ling om ze te vinden. Kom dus op zondag 1 april (en dat is geen grapje) naar Museum Wier­den­land om alle — soms heel goed — verstopte eieren te vinden. De paas­ei­eren kunnen daarna worden versierd en — thuis of in het museum — opge­geten worden. Voor iedere jonge deel­nemer is er gratis een glaasje ranja!


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 — 621 524

Datum: zondag 1 april 2018
Tijd: 14:00 — 16:00 uur

Leef­tijd: geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar, mits onder bege­lei­ding van een volwas­sene
Kosten: deel­name is gratis bij een bezoek aan het museum

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !


Museum Wier­den­land

in Ezinge richt zich op de verhalen over het land­schap en de cultuur van terpen en wierden in het noor­de­lijk Wadden­kust­ge­bied. Speciale aandacht is er voor het oudste cultuur­land­schap van Neder­land – het Nati­o­naal Land­schap Middag-Humster­land en de wierde Ezinge.

Arche­o­lo­gi­sche vond­sten tonen hoe de mensen op de wierde leefden in de IJzer­tijd, Romeinse tijd en in de Middel­eeuwen. Een bijzon­dere vinding uit de wierde De Bouwerd, het dubbele paar­den­graf met hond, is één van de spec­ta­cu­laire vond­sten uit de Groninger arche­o­logie.

Regel­matig worden er acti­vi­teiten en, jaar­lijks, tentoon­stel­lingen passend bij de hier­boven genoemde aandachts­punten geor­ga­ni­seerd.

Sinds eind oktober 2012 mag het zich gere­gi­streerd museum noemen, opge­nomen in het lande­lijk Muse­um­re­gister.

Openings­tijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden.

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!