Lauwersland Online - Passieconcert in de kerk van Adorp

Passieconcert in de kerk van Adorp

Op donder­dag­avond 13 april orga­ni­seert de Cultu­rele Commissie Adorp een Passie­con­cert dat plaats zal vinden in de mooie oude dorps­kerk van Adorp.

Tijdens dit concert zal het Vocaal Ensemble Sequens de "Membra Jesu nostri" van Diet­rich Buxte­hude (1637–1707) uitvoeren. Het Vocaal ensemble Sequens wordt bege­leid door een strij­ker­sen­semble en orgel. Dit concert zal door de goede akoes­tiek van de kerk zeer goed tot zijn recht komen. Voor­af­gaand aan het optreden zal Aleid Stone­brink een inlei­ding houden over de "Membra Jesu nostri".

Het Vocaal Ensemble Sequens met Membra Jesu Nostri van Dietrich Buxtehude

In deze tijd voor Pasen klinkt tradi­ti­o­neel de passie­mu­ziek. Een bijzonder vorm daarvan betreft getoon­zette mystieke gedichten. Membra Jesu nostri patientis sanc­tis­sima (De aller­hei­ligste lichaams­delen van onze lijdende Jezus) is zo’n mystiek gedicht. Daarin worden zeven lichaams­delen van de gekrui­sigde Christus in het licht van zijn lijden en verwon­dingen bezongen.

Diet­rich Buxte­hude (1637–1707) heeft de tekst verwerkt tot een orato­rium, in een cyclus van zeven cantates, waarbij hij, tussen de mystieke teksten door Bijbel­ge­deelten uit vooral het Oude Testa­ment heeft gebruikt. In de muziek zijn devotie, mystiek en drama te horen. De vele disso­nanten verklanken het lijden van Christus en wellicht ook het mystiek door­leefd worden daarvan door de devote gelo­vigen.

Sequens bestaat uit Gera van der Hoek (sopraan 1), Ceciel van der Zee (sopraan 2), Joop Verburg (altus), Han Warme­link (tenor) en Rein van Dijk (bas). Ze worden bege­leid door Josien Rijk­mans (viool 1), Marina Maurer (viool 2), Marit Broek­roe­lofs (barok­cello), Janine van Zeeland (contrabas) en Kees Steketee (kist­orgel).

We zien u graag!


Dorps­kerk Adorp
Torenweg 6
9774 PJ Adorp

Datum: donderdag 13 april 2017
Tijd: 20:00 uur

Kosten: € 12,50 inclu­sief tekst­boekje en een consumptie (voor­af­gaand aan de inlei­ding en het concert, er is geen pauze)
Reser­veren: per e-mail via kwerrod@gmail.com


Culturele Commissie Adorp

Sinds 1991 heeft Adorp een eigen cultu­rele commissie. De Cultu­rele Commissie Adorp zet zich in om kunst en cultuur in de breedste zin van het woord in de voor­ma­lige gemeente Adorp aan te bieden, waar­door de leef­baar­heid van deze plat­te­lands­ge­meen­schap wordt vergroot c.q. bevor­derd. Dit krijgt gestalte door onder meer kunst, theater en muziek van zowel jonge als meer geves­tigde Neder­landse artiesten en kunste­naars, en uit de noor­de­lijke regio in het bijzonder.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.ccadorp.nl !