Lauwersland Online - Pilot "Ondersteuner Jeugd en Gezin" van start

Pilot "Ondersteuner Jeugd en Gezin" van start

Op maandag 16 oktober gaat de pilot "Onder­steuner Jeugd en Gezin" van start. Ervaren hulp­ver­le­ners gaan vanaf nu werken voor zowel vier huis­art­sen­prak­tijken als voor het Centrum voor Jeugd en Gezin Noord-Groningen.

Op beide plekken bieden zij jeugd- en opvoed­hulp aan kinderen en ouders. Om de 1-jarige pilot offi­cieel af te trappen, onder­te­kenen de initi­a­tief­ne­mers, de BMWE-gemeenten, de Huis­art­sen­prak­tijk Winsum, de samen­wer­kende (aan Stich­ting De Pool verbonden) huis­artsen uit Warffum, Eenrum en Usquert en de jeugd-GGZ-instel­ling Molen­drift een samen­wer­kings­over­een­komst.

De Onder­steu­ners Jeugd en Gezin zijn ervaren hulp­ver­le­ners. Zowel bij de huis­art­sen­prak­tijk als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Noord-Groningen bieden zij (lichte) hulp aan ouders en kinderen. Bijvoor­beeld bij de opvoe­ding, maar ook als het gaat om gedrags- of psychi­sche problemen. Bij complexere proble­ma­tiek verwijzen huis­arts en CJG hen door naar gespe­ci­a­li­seerde hulp.

Hulp in vertrouwde omgeving

Het inzetten van een Onder­steuner Jeugd en Gezin heeft veel voor­delen. Ouders en kinderen kunnen in hun vertrouwde omge­ving terecht voor hulp. Een door­ver­wij­zing naar speci­a­lis­ti­sche hulp is hier­door vaak niet (meer) nodig. Ook werkt de Onder­steuner Jeugd en Gezin als contact­per­soon tussen de huis­arts, het CJG en de jeugd­hulp­aan­bieder. Dit moet zorgen voor meer samen­wer­king.

De pilot draait op twaalf andere plekken in de provincie. Erva­ringen in het Wester­kwar­tier, Heeren­veen, Leeu­warden en Assen zijn heel posi­tief. De Regi­o­nale Inkoop­or­ga­ni­satie Groninger Gemeenten moni­tort de resul­taten van de pilots. De Groninger pilots worden bekos­tigd door de gemeenten.