Lauwersland Online - Pingoruïne Bolmeer weer zichtbaar

Pingor­uïne Bolmeer weer zicht­baar

Afge­lopen jaar heeft Het Groninger Land­schap in samen­wer­king met Land­schaps­be­heer Groningen onder­zoek gedaan naar de oude struc­tuur van pingor­uïne Bolmeer in Zeven­huizen.

Pingor­u­ïnes zijn meer dan tien­dui­zend jaar geleden ontstaan tijdens de laatste ijstijd. Het landijs reikte toen niet tot Neder­land, maar het was wel koud. In de bevroren bodem ontstonden zoge­heten pingo’s. Bij het Bolmeer kwam het water, dat in Drenthe in de grond was gezakt, naar boven. Het bevrie­zende grond­water tilde de bevroren grond op, waar­door een bolvor­mige heuvel van ijs ontstond. Na de ijstijd ging het dooien en de laag grond die de heuvel bedekte schoof aan alle kanten naar beneden. Hier­door ontstond een laagte met daarin een meertje – het Bolmeer.

Het Bolmeer was een bijna onvind­bare parel in het land­schap die niet toegan­ke­lijk was. Afge­lopen winter is deze pingor­uïne weer zicht­baar gemaakt. Door het herstellen van de oude struc­tuur is er een posi­tief effect op de water­kwa­li­teit en dus voor het leven in en rondom het water.

Bezoe­kers kunnen deze parel nu van dichtbij bekijken door een wande­ling te maken rondom het Bolmeer. Om wande­laars te infor­meren over het ontstaan van deze pingor­uïne zal er dit jaar ook een infor­ma­tie­pa­neel worden geplaatst.

Het herstel en beleef­baar maken van dit project is mede moge­lijk gemaakt door de Provincie Groningen.

[hr]

Het Groninger Land­schap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

© Het Groninger Land­schap