Lauwersland Online - Plannen voor een leuk initiatief of project in het Westerkwartier?

Plannen voor een leuk initiatief of project in het Westerkwartier?

Niet iedereen met een idee weet deze om te zetten tot een initi­a­tief of project. Inwo­ners van gemeenten Zuid­horn, Leek, Marum en Groo­te­gast krijgen dit jaar de moge­lijk­heid om hun ideeën om te zetten tot een project in het eigen dorp of gemeente met behulp van de trai­ning Buiten­ge­woon Zijn Wester­kwar­tier.

Tijdens deze trai­ning krijg je onder­steu­ning bij het vorm­geven van ideeën en wordt je gecoacht in het samen onder­nemen.

Afge­lopen jaar zijn er in de gemeente Zuid­horn uiteen­lo­pende initi­a­tieven voort­ge­komen uit de trai­ning Buiten­ge­woon Zijn, waar­onder een moes­tuin, een dorps­re­ünie in Niehove en een story­tel­ling­café in Bibli­o­theek Zuid­horn. Ook konden de bewo­ners en bezoe­kers van Zonne­huis Ooster­gast genieten van een taar­ten­buffet waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de voed­sel­bank.

Dit jaar start de trai­ning vanaf half september en zal 10 avonden duren. In samen­wer­king met de Steun­punten Vrij­wil­li­gers­werk in het Wester­kwar­tier zijn er voor belang­stel­lenden diverse infor­ma­tie­bij­een­kom­sten over de trai­ning geor­ga­ni­seerd. De laatste infor­ma­tie­bij­een­komst is op woensdag 6 september van 19:30 uur tot circa 21:30 uur in het Cultu­reel Centrum Zuid­horn aan de Jelle­maweg 3 in Zuid­horn.

De infor­ma­tie­bij­een­komst en trai­ning worden beide moge­lijk gemaakt door de gemeenten Zuid­horn, Leek, Marum en Groo­te­gast. Aan deel­name zijn geen kosten verbonden en per gemeente kunnen 10 inwo­ners aan de trai­ning deel­nemen.

Grijp deze unieke kans en kom op 6 september naar de infor­ma­tie­bij­een­komst van de trai­ning Buiten­ge­woon Zijn in Zuid­horn! Iedereen is van harte welkom…

Bezoek voor meer infor­matie de website www.buitengewoonzijn.nu !