Praat mee over duurzame toekomst voor Groningen

PROVINCIE GRONINGEN — Hoe zorgen we ervoor dat in 2050 alle energie in Groningen duur­zaam wordt opge­wekt? In de maanden maart en april willen wij hier­over in gesprek met inwo­ners van onze provincie.

Iedereen die mee wil praten is welkom in een van tien de bijeen­kom­sten die wij hier­voor orga­ni­seren. Vanaf half februari maken we de data en loca­ties bekend op onze website. Na de zomer­va­kantie verwachten we de eerste concrete acties op basis van het resul­taat van de bijeen­kom­sten.

Urgentie

Inwo­ners van de provincie Groningen ervaren dage­lijks de gevolgen van aard­gas­win­ning. Daarom is de over­gang van energie uit fossiele brand­stoffen (olie, kolen, gas) naar duur­zame energie nergens zo urgent als hier. In 2050 willen wij dat alle energie in Groningen duur­zaam is opge­wekt. Hoe dat vorm­ge­geven kan worden en hoe de inwo­ners in de regio hier iets aan kunnen hebben, is een belang­rijke vraag die wij samen met onze inwo­ners willen beant­woorden.

100% duurzaam in 2050

Wij hebben de ambitie om in 2020 21% van de energie duur­zaam op te wekken. Hier­voor liggen we op koers. Daarna is ons doel om in 2035 60% van de energie duur­zaam op te wekken en in 2050 100%. Daarin past de vraag hoe aardgas vervangen kan worden. Naast ener­gie­be­spa­ring zullen alle vormen van duur­zame energie hier­voor nodig zijn: biomassa, wind­energie, zonne-energie en duur­zame warmte.

Rol provincie

De gesprekken gaan vooral over die onder­werpen waar de provincie een (ruim­te­lijke) rol in heeft: zonne- en wind­energie. Wij zoeken naar vormen van duur­zame energie waarbij Gronin­gers kunnen meedenken, meedoen en meever­dienen. Zonne­parken en wind­mo­lens bieden econo­mi­sche kansen en we willen die opbreng­sten zo veel moge­lijk binnen de regio houden.

10 bijeenkomsten

In tien bijeen­kom­sten op verschil­lende plekken in de hele provincie zoeken we samen, met behulp van goede infor­matie en mooie voor­beelden van elders, naar nieuwe oplos­singen. Wat willen onze inwo­ners bijdragen, waaraan hebben ze behoefte of juist niet en wat hebben ze voor ideeën over dit onder­werp? De gesprekken moeten ons helpen bij het maken van nieuwe regels en uitgangs­punten op het gebied van met name zonne­parken en wind­energie. Door te weten wat er leeft, kunnen we nog beter opkomen voor de Groninger belangen in Den Haag, waar veel regels op ener­gie­ge­bied bepaald worden.

Reac­ties op dit bericht zijn nu al welkom op onze Facebook­pa­gina.

© Provincie Groningen