2017 Lauwersland Online - Primeur Dokkumer zeeroverslied uit 1630

Primeur Dokkumer zeeroverslied uit 1630

Het Dokkumer Shan­ty­koor De Admi­ra­li­teits­sjon­gers gaat zater­dag­middag 9 september om 15:00 uur op de Grote Breed­straat een heel bijzonder lied ten gehore brengen. Het gaat om een beklag­lied van de vijf Duin­kerker zeero­vers die in 1930 in Dokkum werden opge­hangen.

Nykle Dijkstra van de Histo­ri­sche Vere­ni­ging Noord­oost-Fries­land kwam het eeuwen­oude lied via de Nati­o­nale Liede­ren­bank (Meer­tens Insti­tuut) op het spoor. Het origi­nele docu­ment met tekst en melodie bleek in een bibli­o­theek in Londen te liggen.

Het zoge­naamde Beclach-Liedt verhaalt gede­tail­leerd over Duin­kerker zeero­vers die rovend langs de Friese kust voeren en uitein­de­lijk door twee kapi­teins van de Dokkumer Admi­ra­li­teit door een list gevangen genomen werden. Vijf zeero­vers werden uitein­de­lijk in Dokkum opge­hangen. De histo­ri­sche vere­ni­ging presen­teerde het verhaal van de zeero­vers onlangs in het nieuwe nummer van haar maga­zine De Sneuper dat in het teken staat van de Friese Admi­ra­li­teit.

Piet de Haan van de histo­ri­sche vere­ni­ging verzocht Shan­ty­koor De Admi­ra­li­teits­sjon­gers om op basis van deze nieuwe infor­matie over de Duin­kerker zeero­vers een speciaal Admi­ra­li­teits­lied te maken. Diri­gent Ridzert Beetstra heeft het bestaande Beklach-liedt van de vijf Zee-Roovers nauw­keurig bestu­deerd en verwerkt in een Ierse melodie. Het verhaal komt in de tekst duide­lijk tot zijn recht.