Versie 0.1 | Dit priva­cy­be­leid is voor het laatst bijge­werkt op 23 mei 2018.

Wij zien het als een verant­woor­de­lijk­heid om uw online privacy te beschermen als u onze website bezoekt, ons contact­for­mu­lier of online chat gebruikt of een e-mail naar ons stuurt en dragen er zorg voor dat de persoon­lijke gege­vens die u aan ons verstrekt vertrou­we­lijk zullen worden behan­deld.

Op deze pagina infor­meren wij u over welke gege­vens wij verza­melen en waarom wij deze gege­vens verza­melen. Dit priva­cy­be­leid is van toepas­sing op de website, het contact­for­mu­lier, de online chat en het e-mail­adres van Lauwers­land Online. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verant­woor­de­lijk zijn voor het priva­cy­be­leid van andere websites en/of bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dit priva­cy­be­leid te accep­teren.

Uw gege­vens

Wanneer u uw persoon­lijke gege­vens op het contact­for­mu­lier op de website invult, dan worden deze per e-mail recht­streeks naar ons e-mail­adres info@lauwersland-online.nl verzonden. De door u verstrekte gege­vens zullen nimmer worden aange­wend voor commer­ciële doel­einden van derden, noch zullen uw gege­vens aan derden worden verstrekt, behou­dens indien Lauwers­land Online hiertoe om wette­lijke redenen gedwongen wordt.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes infor­matie die door uw browser worden opge­slagen op uw appa­raat. Onze website plaatst alleen cookies die nood­za­ke­lijk zijn voor de func­ti­o­na­li­teit van de website (zie hier­onder: Social media cookies). Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoon­lijke infor­matie, zoals een tele­foon­nummer of e-mail­adres, uit cookies worden herleid.

Indien u niet wilt dat onze website cookies in uw browser plaatst, dan kunt u dit in uw browser uitscha­kelen zodat u een waar­schu­wing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Let erop dat u de instel­lingen apart voor elke browser en elk appa­raat dat u gebruikt moet aanpassen.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garan­deren dat onze website naar behoren werkt. Het kan zijn dat enkele func­ties van de site verloren gaan, zoals bijvoor­beeld de moge­lijk­heid om occa­sions als favo­riet te markeren.

Social media cookies

De pagina’s op onze website kunnen gedeeld worden op social media. Voor het func­ti­o­neren hiervan wordt gebruik­ge­maakt van social media cookies van de social media partijen zodat deze u herkennen op het moment dat u een pagina wilt delen. Deze cookies maken het dus moge­lijk dat inge­logde gebrui­kers van de gese­lec­teerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen – en de moge­lijke data die zij hiermee verza­melen – verwijzen wij u dan ook naar de verkla­ringen die deze partijen op hun eigen websites daar­over geven.

Google Analy­tics

Wij maken geen gebruik van de dien­sten van Google Analy­tics. Onze website verza­melt alleen het aantal bezoe­kers per dag en pagi­na­hits. Aan deze getallen zijn geen loca­ties, ip-adressen of brow­ser­ge­ge­vens gekop­peld.

Contact­for­mu­lier & E-mail

Wanneer u een e-mail naar ons stuurt – via het contact­for­mu­lier of recht­streeks – dan is het moge­lijk dat wij deze berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoon­lijke gege­vens die voor de desbe­tref­fende situ­atie rele­vant zijn. Dit maakt het moge­lijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken in behan­de­ling te nemen.

Inge­sloten inhoud van andere websites

Pagina's op deze website kunnen inge­sloten (embedded) inhoud tonen, bijvoor­beeld video's. Inge­sloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over u verza­melen, cookies gebruiken, trac­king van derde partijen insluiten en uw inter­actie met deze inge­sloten inhoud moni­toren, inclu­sief de inter­actie met inge­sloten inhoud als u een account hebt en inge­logd bent op die website.

Voor de cookies die deze partijen plaatsen – en de moge­lijke data die zij hiermee verza­melen – verwijzen wij u dan ook naar de verkla­ringen die deze partijen op hun eigen websites daar­over geven.

Veran­de­ringen

Deze priva­cy­ver­kla­ring is afge­stemd op het gebruik van en de moge­lijk­heden op deze website. Even­tuele aanpas­singen en/of veran­de­ringen van deze website kunnen leiden tot wijzi­gingen in deze priva­cy­ver­kla­ring. Het is daarom raad­zaam om regel­matig deze priva­cy­ver­kla­ring te raad­plegen.

Vragen en feed­back

Als u vragen hebt over dit priva­cy­be­leid, dan kunt u contact opnemen met:

Lauwers­land Online
Van der Munni­k­laan 29
9965 RP Leens
tele­foon: 0595 — 750 226