Lauwersland Online - Proces-verbaal voor vernieling van zwaluwnesten op Lauwersoog

Proces-verbaal voor vernieling van zwaluwnesten op Lauwersoog

Op maandag 8 mei heeft een 58-jarige man uit de gemeente Ferwer­dera­diel een proces-verbaal gekregen omdat hij tijdens werk­zaam­heden op het haven­ter­rein van Lauwersoog de nesten en holen van de beschermde oever­zwaluw heeft vernield.

Het team Milieu van de politie Noord-Neder­land kreeg afge­lopen maan­dag­och­tend een melding dat er in een paar zand­bulten een kolonie van onge­veer 50 oever­zwa­luwen zat. Er waren holen in het zand met daarin de nesten van de oever­zwaluw. De melder was bang dat het zand werd afge­graven waar­door de nesten zouden worden verstoord.

Toen een agent van het team Milieu met een hand­haver van de provincie een kijkje ging nemen, bleek dat er met een mobiele kraan in de zand­bulten was gegraven waar­door de nesten zijn vernield. Het bleek dat er recon­struc­tie­werk­zaam­heden werden uitge­voerd en het was het bedrijf niet bekend dat er oever­zwa­luwen met nesten en holen aanwezig waren.

De 58-jarige kraan­ma­chi­nist vertelde dat hij degene was die de nest­wand van de zwaluwen had vernield. Er wordt zowel tegen de machi­nist als tegen het bedrijf waar hij voor werkt proces-verbaal opge­maakt omdat zij hebben nage­laten te contro­leren of er vogels of andere beschermde dieren in de zand­bulten aanwezig waren.

De oeverzwaluw

De oever­zwaluw is een beschermde inheemse dier­soort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Neder­land voor­komen, zijn oever­zwa­luwen beschermd op grond van de Euro­pese Vogel­richt­lijn. De bescher­ming van de oever­zwaluw is in Neder­land gere­geld in de Wet natuur­be­scher­ming.

© Politie.nl