Proef met hoger waterpeil Lauwersmeer start in 2018

LAUWERSOOG — De proef om het water­peil in het Lauwersmeer dit voor­jaar te verhogen tot -0,52 m NAP schuift door naar 2018.

Water­schap Noor­der­zijl­vest gaf 10 januari de vergun­ning voor deze proef af, met als start­datum 15 februari en als eind­datum 1 april. Het jaar 2017 wordt echter gebruikt om de moni­to­ring te versterken, vispas­sages aan te leggen en extra peil­buizen te plaatsen voor de nulme­ting. Dat is besloten na overleg tussen het water­schap en de provincie Groningen, die het Natura 2000-beheer­plan — waar de proef onder­deel van is — uitvoert.

Volgend jaar

Het vizier wordt gericht op de jaren 2018 en 2019. Dan wordt de proef wél uitge­voerd. Het water­peil wordt in die jaren gedu­rende zes weken van 15 februari tot 1 april tijde­lijk verhoogd. De verwach­ting is dat daar­door de kwali­teit en kwan­ti­teit van het water­riet in het Lauwersmeer langs de oevers toeneemt, slik­ge­bieden verbe­teren en de voort­schrij­dende 'verbos­sing' van het gebied tot stil­stand komt.

Vergunning

De vergun­ning van het water­schap biedt ruimte voor twee jaar proef­draaien. De tijd die nu vrij­komt door in 2017 niet te starten, wordt gebruikt om de moni­to­ring in het gebied verder te versterken. Met de vergun­ning geeft het water­schap het signaal af dat de veilig­heid van de inwo­ners van het gebied is gewaar­borgd tijdens de tijde­lijke verho­ging.

Natura 2000-beheerplan

Noor­der­zijl­vest, de provin­cies Groningen en Fryslân, Wetterkip Fryslân, Staats­bos­be­heer en de betrokken gemeenten hebben samen met het Rijk een Natura 2000-beheer­plan voor het Lauwersmeer opge­steld. De proef met het water­peil is daar een voort­vloeisel van. In het beheer­plan staan diverse maat­re­gelen die uitein­de­lijke moeten leiden tot een betere biodi­ver­si­teit in het gebied. De komst van meer slik en meer riet is goed voor de flora en fauna.

Spanningen

De proef is, zo stelt de stuur­groep, een van de manieren om te kijken hoe de flora en fauna in het Lauwersmeer behouden of zelfs versterkt kan worden. In een gebied waarin land­bouw en recre­atie ook belang­rijk zijn. "Die combi­natie levert soms span­ningen op.", zegt gede­pu­teerde Henk Stag­houwer, voor­zitter van de project­groep. "Maar de status van het Lauwersmeer als Natura 2000-gebied, een Euro­pees natuur­be­scher­mings­ge­bied dus, is niet vrij­blij­vend. Het beheer­plan evenmin. In dat licht moet je de proef bezien."

Bekijk ook de video op Youtube waarin uitge­legd wordt wat de proef precies inhoudt.

© Provincie Groningen