Lauwersland Online - Proef met mobiel servicepunt mobiliteitshulpmiddelen

Proef met mobiel servicepunt mobiliteitshulpmiddelen

Inwo­ners van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eems­mond, Delf­zijl, Appin­gedam en Loppersum (BMWEDAL) die gebruik­maken van de WMO, kunnen straks voor kleine repa­ra­ties en onder­houd van mobi­li­teits­hulp­mid­delen alle­maal terecht bij een mobiel servi­ce­punt.

Leve­ran­cier RSR, waar de gemeenten een contract mee hebben, zet hier­voor een bus in. Het Mobiele Service Punt is gestart in 2016 in enkele gemeenten. Inmid­dels staat de bus in alle gemeenten op een vaste plek, op een vast dagdeel per twee weken. Het inzetten van de bus is een proef en wordt in de tweede helft van dit jaar geëva­lu­eerd.

Eerste reacties bijzonder positief

Wethouder Joos­tens, van de gemeente Delf­zijl, laat namens de gemeenten weten blij te zijn met dit initi­a­tief: "Naast het tele­fo­nisch of per mail melden van een vraag of storing, kan men nu ook zonder afspraak terecht op een van de loca­ties waar het mobiele servi­ce­punt staat. De eerste reac­ties van bezoe­kers zijn bijzonder posi­tief. Er is onder andere veel vraag naar eenvou­dige rolstoelen, het oppompen van een band en douche­s­toel­tjes. Ook komt men er gewoon voor een gezellig praatje."

De wethouder laat daar­naast weten dat ook inwo­ners die geen gebruik­maken van de Wmo terecht kunnen bij de Mobiele Service Bus: "Voor al onze inwo­ners wordt het op deze manier makke­lijker om zolang moge­lijk in hun vertrouwde omge­ving te blijven wonen."

Op een vast dagdeel en vaste locatie In alle zeven gemeenten staat de bus twee­we­ke­lijks op een vast dagdeel op een vaste locatie. De Mobiele Service Bus is te vinden in:

[hr]

Appingedam:

• Appin­gedam | Parkeer­plaats Damster­heerd | donderdag | oneven weken | 13:30 — 16:00 uur

Bedum:

• Bedum | Parkeer­plaats Alegunda Ilberi | donderdag | even weken | 13:30 — 16:00 uur

De Marne:

• Leens | Parkeer­plaats bij de Jumbo | donderdag | oneven weken | 09:30 — 12:00 uur

Delfzijl:

• Delf­zijl | Parkeer­plaats Brug. van Julsingha­te­huis | dinsdag | oneven weken | 13:30 — 16:00 uur

Eemsmond:

• Uithuizen | Parkeer­plaats Hunsingo­heerd | dinsdag | even weken | 09:30 — 12:00 uur

Loppersum:

• Loppersum | Parkeer­plaats Wiemers­heerd | dinsdag | oneven weken | 09:30 — 12:00 uur

Winsum:

• Winsum | Regn. Prae­di­ni­us­straat tegen­over de bibli­o­theek | dinsdag | even weken | 13:30 — 16:00 uur

[hr]

Op de website van RSR www.rsr.nl is de meest actuele infor­matie over de Mobiele Service Bus te vinden.