Lauwersland Online - Projecten krijgen 1,6 miljoen uit Revolverend Fonds Groningen

Projecten krijgen 1,6 miljoen uit Revolverend Fonds Groningen

Zes projecten krijgen in totaal een bijdrage van 1,6 miljoen euro uit het Revol­ve­rend Fonds Groningen. Het totaal aan inves­te­ringen van alle projecten is zo'n 8 miljoen euro.

Het betreft de aanvraag voor ledver­lich­ting, zonne­pa­nelen, drie­dubbel glas, twee keer maat­re­gelen voor ener­gie­be­spa­ring en de aankoop van een dorps­winkel.

Dorpswinkel in Sauwerd

Een van de projecten is de aankoop van een dorps­winkel in Sauwerd. De winkel was niet winst­ge­vend genoeg om het commer­cieel uit te baten. Om de winkel te behouden voor het dorp heeft een grote groep vrij­wil­li­gers uit Sauwerd, Adorp en Wetsinge de dorps­co­ö­pe­ratie Reit­diep opge­richt. Met de lening van de provincie wordt de winkel opnieuw inge­richt en kunnen de deuren zes dagen per week open. Zo komt er een ontmoe­tings­ruimte waar dorps­be­wo­ners met elkaar koffie kunnen drinken en een broodje kunnen eten.

De lening bete­kent meer dan alleen geld beschik­baar stellen. "Doordat de provincie als partij betrokken is bij de finan­cie­ring heeft de bank ook meer vertrouwen in hun deel van de finan­cie­ring. Zonder de lening was het een moei­lijk verhaal geworden om de finan­cie­ring rond te krijgen.", aldus de heer Limburg van de dorps­co­ö­pe­ratie.

Zonnepanelen in Wehe — den Hoorn

Ook de Hoge­land­ster Energie Coöpe­ratie die, samen met de Groninger Energie Koepel en project­bu­reau Ecoop, een zonnedak van ruim zeshon­derd zonne­pa­nelen reali­seert in Wehe — den Hoorn krijgt een lening van het fonds.

Raymond Kruyer van project­bu­reau Ecoop: "De lening van 15.000 euro is voor ons een mooie start om ook andere partijen mee te krijgen in de finan­cie­ring." Door subsi­dies en andere vormen van finan­cie­ring is het ook voor mensen met een kleine beurs moge­lijk om mee te doen.

Over het Revolverend Fonds Groningen

Het Revol­ve­rend Fonds Groningen, met daarin 25 miljoen euro, is er voor maat­schap­pe­lijke initi­a­tieven in de zorg, leef­baar­heid of energie. Alleen bedrijven, over­heden, orga­ni­sa­ties, stich­tingen en coöpe­ra­ties kunnen een aanvraag indienen.

Het geld wordt verstrekt in de vorm van een lening. Als het geld eenmaal is terug­be­taald, vloeit het met rente of rende­ment terug in het fonds. Het kan dan weer opnieuw gebruikt worden.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.revolverendfondsgroningen.nl !

© Provincie Groningen