Lauwersland Online - Projecten voor verduurzamen voedselproductie Noordoost-Fryslân van start

dinsdag 19 januari 2021

Projecten voor verduur­zamen voed­sel­pro­ductie Noord­oost-Fryslân van start

De produ­centen van voedsel concur­reren vaak om de laagste prijs waar­door er weinig marge is. Hier­door blijven kansen om het produc­tie­sys­teem te verduur­zamen en de biodi­ver­si­teit te verbe­teren achter. Daar­naast wordt er veel voedsel verspild. Om dit te verbe­teren, zijn de projecten Regi­o­nale producten voor-goed-eten van het Coöpe­ra­tief Centrum voor Regi­o­naal Voedsel (CCRV) en De Verspil­lings­markt van de initi­a­tief­nemer Fjild in samen­wer­king met Grey­danus Groot­handen en Kaaij Kwekerij gestart. Vanuit de subsi­die­re­ge­ling Versnel­lings­agenda is respec­tie­ve­lijk 43.225 euro en 236.550 euro aan deze projecten toege­kend. De projecten zijn in samen­wer­king met het Fjildlab tot stand gekomen.

Regi­o­nale producten voor-goed-eten

Binnen het project wordt gewerkt aan afzet­ga­ran­ties voor de produ­centen zodat zij de voed­sel­pro­ductie kunnen vernieuwen. Hierbij ligt de nadruk op produc­tie­wijzen die het milieu minder belasten en de biodi­ver­si­teit verbe­teren. Voor het stimu­leren van een ander consump­tie­ge­drag is bewust­wor­ding en een eerlijk verhaal over voeding en produc­tie­wijzen nodig. Ook deze commu­ni­catie is ook onder­deel van het project. Het project loopt tot en met december 2021.

Verspil­lings­Markt

Veel verschil­lende producten die om "cosme­ti­sche" reden niet aansluiten bij de wensen van de markt worden wegge­gooid. Deze producten zijn onder andere afkom­stig uit de land­bouw, akker­bouw, (glas)tuinbouw en retail en worden vanwege een afwij­kende vorm, grootte, scheuren of vlekjes niet voor directe consumptie gebruikt. Fjild, Grey­danus Groot­handel en Kaaij Kwekerij willen met het project Verspil­lings­Markt actief voed­sel­ver­spil­ling vermin­deren en geza­men­lijk streven naar een gesloten voed­sel­kring­loop. De ambitie is om te ontwik­kelen tot het kennis­cen­trum van Noord­oost-Fryslân op het gebied van voed­sel­ver­spil­ling en het terug­brengen van verspil­ling in de gehele voed­sel­keten met de focus op aard­appel-, groente- en fruit-producten. Het project loopt tot en met september 2023.

Versnel­lings­agenda

De bedragen zijn beschik­baar gesteld vanuit de subsi­die­re­ge­ling Versnel­lings­agenda. Via deze subsi­die­re­ge­ling wordt geld uit de Regio Deal Noord­oost-Fryslân beschik­baar gesteld voor projecten die de economie stimuleren.

Fjildlab

Het Fjildlab is het veld­la­bo­ra­to­rium voor het versterken van de circu­laire economie en een duur­zame land­bouw­sector in Noord­oost-Fryslân. Binnen dit inno­va­tie­pro­gramma streven de samen­wer­kings­part­ners naar een land­schap van hoge kwali­teit met inter­na­ti­o­nale uitstra­ling waarin wonen en werken, recre­atie en toerisme en de dien­sten van de natuur in balans zijn, bestand tegen de invloeden van klimaatverandering.

Het Fjildlab Noord­oost-Fryslân is een initi­a­tief van Agra­risch Collec­tief Waad­râne, de vere­ni­ging Noard­like Fryske Wâlden, Hoge­school Van Hall Laren­stein en Onder­ne­mers Fede­ratie Noordoost-Friesland.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.fjildlab.nl !

Tekst: © Fjildlab