De Raad van State heeft op woensdag 2 juni defi­ni­tief uitspraak gedaan op het bezwaar van enkele inwo­ners van Winsum tegen het bestem­mings­plan Kort­slui­ting. De Raad van State heeft gemeente Het Hoge­land op alle punten in het gelijk gesteld. Dat bete­kent dat de aanleg van de nieuwe verbin­dingsweg aan de noord­kant van Winsum nu defi­ni­tief door kan gaan.

Op 9 december 2020 deed de Raad van State al een tussen­uit­spraak. In die tussen­uit­spraak werd de gemeente Het Hoge­land op alle inhou­de­lijke punten in het gelijk gesteld. Het ging daarbij onder andere om de bezwaren met betrek­king tot het tracé, verkeers­vei­lig­heid en geluid. Ook vindt de Raad van State dat de gemeente geen proce­du­rele fouten heeft gemaakt. Wel vroeg de Raad van State de gemeente om aanvul­lende infor­matie aan te leveren over de mede­wer­king van de provincie Groningen voordat zij een defi­ni­tieve uitspraak zou doen.

Mede­wer­king provincie Groningen

De provincie Groningen vindt de aanleg van de Kort­slui­ting belang­rijk voor de leef­baar­heid en de verkeers­vei­lig­heid in het centrum van Winsum. Na de tussen­uit­spraak heeft de provincie dat belang schrif­te­lijk bij de Raad van State bena­drukt en duide­lijk gemaakt dat zij op geen enkele wijze een belem­me­ring zal zijn voor dit project. Ook heeft de provincie alle beno­digde vergun­ningen en onthef­fingen verleend.

Onher­roe­pe­lijk

De uitspraak van de Raad van State bete­kent dat het bestem­mings­plan Kort­slui­ting nu onher­roe­pe­lijk is geworden. Er is geen verder bezwaar of beroep meer moge­lijk. Wel moet de gemeente de proces­kosten betalen. De Raad van State vindt dat de gemeente aanvan­ke­lijk onvol­doende moti­ve­ring gaf.

Opluch­ting

Wethouder Eltjo Dijk­huis heeft zich geen moment zorgen gemaakt over de uitspraak, maar is wel opge­lucht dat er nu een defi­ni­tieve uitspraak ligt. "Wij vinden dat wij de goede keuze hebben gemaakt voor het tracé van de verbin­dingsweg en dat wij daarbij zorg­vuldig de juiste proce­dures hebben gevolgd. Het is goed om te weten dat de Raad van State daar ook zo over denkt. Het is wel jammer dat we door deze juri­di­sche proce­dure ander­half jaar vertra­ging hebben opge­lopen, maar we kunnen nu einde­lijk aan de slag. Wij streven er nog steeds naar dat de weg uiter­lijk begin 2023 open kan voor verkeer."

Met het werk wordt vanaf half juli van dit jaar begonnen. Op dinsdag 29 juni orga­ni­seert de gemeente om 19:00 uur een online bijeen­komst waarin de plannen nader worden toege­licht en vragen kunnen worden gesteld. Daarbij is onder meer wethouder Eltjo Dijk­huis aanwezig. Nadere infor­matie over die bijeen­komst volgt nog.

Foto: © Lauwers­land Online
Tekst & illu­stra­ties: © Gemeente Het Hogeland