Lauwersland Online - Raadsleden BMWE op werkbezoek naar de gemeente Hollands Kroon

Raadsleden BMWE op werkbezoek naar de gemeente Hollands Kroon

Afge­lopen vrijdag hebben de vier gemeen­te­raden en colleges van BMWE -de toekom­stige gemeente Het Hoge­land- een vervolg gegeven aan de excur­sies in het kader van het herin­de­lings­proces.

Onlangs verkenden zij al de vier eigen gemeenten: Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond. Deze keer stond een bezoek aan een andere gemeente op het programma om daarmee inspi­ratie op te doen.

Er is gekozen voor een bezoek aan de gemeente Hollands Kroon in de provincie Noord-Holland. Een gemeente die in 2012 tot herin­de­ling over is gegaan en de orga­ni­satie op een vernieu­wende wijze vorm heeft gegeven. De gemeente Hollands Kroon heeft veel over­een­kom­sten met de toekom­stige gemeente Het Hoge­land. Zo is er een verge­lijk­baar inwo­ner­aantal, is het een plat­te­lands­ge­meente en is het gelegen aan de Waddenzee.

De raads- en colle­ge­leden kregen infor­matie over de wijze waarop de gemeente Hollands Kroon func­ti­o­neert. Er werd onder andere uitleg gegeven over dienst­ver­le­ning, burger­kracht, bestuur­lijke vernieu­wing en erva­ringen uit het herin­de­lingstra­ject werden gedeeld.

Met deze excursie is er voor­lopig een eind gekomen aan de werk­be­zoeken. Met de opge­haalde infor­matie wordt verder vorm gegeven aan het tot stand komen van de nieuwe gemeente Het Hoge­land.