Lauwersland Online - Raadsleden verkennen gemeenten Het Hogeland

Raadsleden verkennen gemeenten Het Hogeland

Ontspannen, inte­res­sant en inspi­re­rend. Dat was de geza­men­lijke excursie van de vier gemeen­te­raden en colleges van de toekom­stige gemeente Het Hoge­land (de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond). Op 14 juli 2017 verkenden zij de gemeenten Winsum en De Marne.

Dit bezoek concen­treerde zich op de thema's: zorg, onder­wijs, energie, toerisme en centru­m­ont­wik­ke­ling. Zo werd er in Winsum infor­matie verstrekt over de ontwik­ke­lingen rondom De Tirrel, een project waar onder­wijs, zorg, sport en vrije tijd samen­komen.

Getuige was het gezel­schap van de onthul­ling van het bouw­bord voor de nieuwe -gasloze- wijk Munster en met kano’s en fluis­ter­boten bekeken zij Winsum vanaf het water. Op het Boog­plein werd de laatste stand van zaken rondom het centrum­plan gegeven waarna de raads­leden vertrokken naar de gemeente De Marne. Daar vertelden betrok­kenen bij het burger­ini­ti­a­tief Coöpe­ratie Klooster en Buren over wat er komt kijken bij het ontwik­kelen van zo’n initi­a­tief. De vita­li­teits­co­ör­di­nator legde uit hoe de gemeente burgers kan onder­steunen met initi­a­tieven.

Stich­ting Promotie Wadden­land infor­meerde de raads­leden vervol­gens over toerisme in het gebied. Dat deden ze op een mooie locatie: Waddenmax, een biolo­gisch-dyna­misch boeren­be­drijf waar toeristen kennis kunnen maken met het boeren­leven. De dag eindigde in de haven van Lauwersoog. Raads­leden werden daar bijge­praat over de ontwik­ke­lingen rondom het Werel­derf­goed­cen­trum en de haven.

Dit uitstapje was een geschikte manier om elkaars gemeenten te verkennen en inspi­ratie op te doen voor de vorm­ge­ving van de nieuwe gemeente. Om die reden worden na de zomer de gemeenten Bedum en Eems­mond verkend. Ook zal er nog een bezoek worden gebracht aan de gemeente Hollands Kroon in de provincie Noord-Holland. Een gemeente die in 2012 tot herin­de­ling is over­ge­gaan en de orga­ni­satie op een vernieu­wende wijze vorm heeft gegeven.