Lauwersland Online - Recordoogst van meer dan 20 ton biologische Duindoorn

Recordoogst van meer dan 20 ton biolo­gi­sche Duin­doorn

De telers van Coöpe­ratie Wrâld­frucht in Noord­oost-Fries­land en Noord­west-Groningen hebben dit jaar een topoogst van de Duin­doorn. Door een goede bestui­ving in het voor­jaar en een prima groei­sei­zoen hebben ze dit jaar maar liefst ruim 20.000 kilo­gram biolo­gi­sche Duin­doorn­bessen van hun percelen kunnen halen.

Een groot gedeelte gaat naar Wadden­de­li­ca­tessen in Dokkum die er onder­meer biolo­gi­sche sappen, siropen, jams en sauzen van maakt voor met name winkels in de Wadden­regio en lande­lijk het natuur­voe­dings­ka­naal. Coöpe­ratie Wrâld­frucht is de enige leve­ran­cier van biolo­gi­sche Duin­doorn in Neder­land.

Coöpe­ratie Wrâld­frucht is een samen­wer­king tussen vier fruit­teelt­be­drijven, waarvan drie gelegen in de Friese Wadden­kust­regio en één in de Groningse Wadden­kust­ge­meente De Marne. In 1993 heeft de Coöpe­ratie Wrâld­frucht met behulp van teelt­des­kun­dige Jan de Boer uit Boelen­slaan en Buiten­poster Henk Pilat van Stich­ting Wadden­groep de eerste biolo­gi­sche Duin­doorn­teelt in Noord­oost-Fryslân opgezet. "In de afge­lopen 24 jaar hebben we nog nooit zo’n goede oogst gehad als dit jaar. Omdat het Duin­doorn­fruit uit de Wadden­regio komt draagt het ook het Wadden­goud keur­merk. Wadden­de­li­ca­tessen uit Dokkum is dan ook een vaste afne­mers van de Duin­doorn.", aldus Henk Pilat

Oogsten van Duin­doorn

Dit jaar is de pluk reeds gestart in augustus. Geen gemak­ke­lijke klus. "De bessen zitten te vast aan de struik om met de hand te plukken. Oogsten gebeurt daarom door de meest vrucht­dra­gende takken van de struik te snoeien. De takken vol met Duin­doorn­bessen gaan in houten kisten naar het vries­huis in Surhuis­ter­veen. Daar worden de takken met bes en al zo snel moge­lijk diep­ge­vroren, waarna de feloranje besjes er met een vork zijn af te slaan. Vervol­gens gaan de bessen in een speciaal voor de Duin­doorn ontworpen scho­nings­ma­chine om ze te ontdoen van takjes, bladeren en ander vuil.", vertelt Klaas Breek­sema, één van de vier duin­doorn­te­lers.


Lauwersland Online - Recordoogst van meer dan 20 ton biologische Duindoorn


De Duin­doorn

De Duin­doorn­struik is een vrucht­gewas die vooral op open, kalk­rijke gronden goed uit de voeten kan. De Duin­doorn is in staat om in samen­wer­king met schim­mels stik­stof uit de lucht aan te wenden voor eigen gebruik. Daar­door wil de Duin­doorn — de naam zegt het al – zelfs goed groeien op Duin­zand. In het alge­meen zijn de kleine oranje bessen van de Duin­doorn in september rijp. De bessen zelf zijn zuur en worden vers dan ook weinig gegeten, maar verwerkt in producten komt de fris­zure smaak bijzonder goed uit de verf. De bes zelf bevat 7 maal meer vita­mine C dan een sinaas­appel.

De teelt is oorspron­ke­lijk ontstaan in het voor­ma­lige Oost-Duits­land. Bij gebrek aan deviezen om citrus­vruchten te kopen, was de Duin­doorn daar een goed alter­na­tief als vita­mine C-leve­ran­cier voor het lichaam.