Lauwersland Online - Regeling Versterkingsopgave: extra zorgmaatregelen voor huurders van De Delthe en SUW

donderdag 20 mei 2021

Rege­ling Verster­kings­op­gave: extra zorg­maat­re­gelen voor huur­ders van De Delthe en SUW

Op dinsdag 11 mei hebben De Delthe, SUW en de verte­gen­woor­di­gers van hun huur­ders­or­ga­ni­sa­ties hun hand­te­ke­ning gezet onder een aanvul­ling op het bestaande sociaal plan van de corpo­ra­ties. In de Rege­ling Verster­kings­op­gave zoals de aanvul­ling wordt genoemd, staat beschreven waar huur­ders recht op hebben wanneer hun woning wordt versterkt of gesloopt en nieuw gebouwd als gevolg van de aard­be­vings­pro­ble­ma­tiek. De rege­ling is het resul­taat van een goede samen­wer­king en een reeks gesprekken tussen de corpo­ra­ties en huurdersorganisaties.

Harry Oosting, bestuurder van Stich­ting Uithuizer Woning­bouw (SUW): "Door de aard­be­vingen in onze omge­ving vernieuwen wij en De Delthe een groot deel van onze woningen. Voor huur­ders is dat ingrij­pend en daarom is het belang­rijk dat het sociaal plan compleet is en past bij de behoeften van huur­ders. Daar­voor was een aanvul­ling nodig op ons sociaal plan. De inbreng van de huur­ders­or­ga­ni­sa­ties was daarbij belang­rijk. Daar­door ligt er nu een rege­ling met veel aandacht voor de stappen waar huur­ders mee te maken krijgen en oplos­singen waar­door huur­ders zo weinig moge­lijk last ervaren van de situatie."

Prak­ti­sche rege­lingen waar huur­ders wat aan hebben

Huur­ders­ver­e­ni­ging De Delthe en Huur­ders­or­ga­ni­satie Uithuizen (HOU) zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van de Rege­ling Verster­kings­op­gave. Miranda Slob, voor­zitter van de HOU: "Wij hebben steeds het belang van huur­ders voorop gesteld en daar­door is het een rege­ling geworden die prak­tisch en duide­lijk is. Ook is er ruimte voor maat­werk omdat situ­a­ties soms verschil­lend zijn."

De rege­ling beschrijft waar huur­ders recht op hebben tijdens het versterken of sloop en nieuw­bouwen van hun woning, zoals tijde­lijke huis­ves­ting en vergoe­dingen. Ook is er aandacht besteed aan het comfort in de vernieuwde woning. Joop Bergman, voor­zitter van Huur­ders­ver­e­ni­ging De Delthe: "In de rege­ling is een lijst opge­nomen van extra zaken die huur­ders door de corpo­ratie kunnen laten uitvoeren, zoals het plaatsen van een buiten­kraan of schuttingen."

Start van een grote opgave

De onder­te­ke­ning van de Rege­ling Verster­kings­op­gave is het start­sein voor een grote opgave waarin honderden woningen worden versterkt of gesloopt en nieuw gebouwd.

Rinze Kramer, bestuurder van De Delthe: "Dit is een grote uitda­ging en daarom hebben we onze krachten gebun­deld met SUW. We kunnen niet alle woningen tege­lijk aanpakken en daarom werken we in fasen. Zo’n grote opgave vraagt veel geduld van huur­ders. Zij weten dat er 'iets' gaat gebeuren, maar het duurt soms lang voordat het echt duide­lijk wordt wat dat is en wanneer we van start gaan. Om alle huur­ders zo goed moge­lijk te bege­leiden, hebben we extra bewo­ners­con­su­lenten ingezet die gedu­rende de hele opgave beschik­baar zijn.

Meer weten over de Rege­ling Verster­kings­op­gave? Neem dan contact op met de bewo­ners­con­su­lent van één van de corporaties.

Media: © Marleen Annema
Tekst: © Corina Dogger