Lauwersland Online - Reisgedrag Noord-Groningers onderzocht via enquete Grunn Mobiel

Reisgedrag Noord-Groningers onderzocht via enquête Grunn Mobiel

Grunn Mobiel, zo heet het nieuwe onder­zoek van de provincie, Rijks­uni­ver­si­teit Groningen en diverse gemeenten naar het reis­ge­drag van inwo­ners van Appin­gedam, Bedum, De Marne, Delf­zijl, Eems­mond, Loppersum, Ten Boer en Winsum.

Aan de hand van een enquête wordt onder­zocht hoe het staat met de bereik­baar­heid in onze regio. Na de enquête, die tot en met 30 april loopt, volgt een proef­pro­ject, waarbij wordt bekeken hoe elek­tri­sche fietsen ingezet kunnen worden om de bereik­baar­heid te verbe­teren.

Enquête

Deel­ne­mers krijgen vragen over hun dage­lijkse reis­ge­drag, over de meest gebruikte vervoer­mid­delen en hoe tevreden ze daar­over zijn. Ook wordt ze gevraagd naar de redenen van hun reis­ge­drag en welke maat­re­gelen er nodig zijn om hun gedrag aan te passen. Verder krijgen ze vragen over de moge­lijke rol van de elek­tri­sche fiets voor bereik­baar­heid van het plat­te­land. De enquête is in te vullen via www.grunnmobiel.org. Wie meedoet aan de enquête maakt kans op een cadeaubon ter waarde van 100 euro.

Fietsstrategie

Door de rela­tief lange afstanden en sprei­ding van voor­zie­ningen is bereik­baar­heid in de regio een belang­rijk thema. De provincie is samen met de gemeente Eems­mond opdracht­gever van het onder­zoek, dat wordt uitge­voerd door de Rijks­uni­ver­si­teit Groningen.

Het onder­zoek naar elek­trisch fietsen buiten de stad is onder­deel van de Fiets­stra­tegie 2016–2025, waarmee de provincie meer mensen op de fiets wil krijgen.

© Provincie Groningen