Lauwersland Online - Restauratie molen Rust Roest in Munnekezijl voltooid

Restau­ratie molen Rust Roest in Munnek­ezijl voltooid

Met het demon­teren van het wieken­kruis en het naar beneden halen van de kap ging op 26 mei vorig jaar de restau­ratie van molen Rust Roest in Munnek­ezijl van start. Bijna een jaar lang is er gewerkt aan het restau­reren en weer maal­vaardig maken van de molen.

De Molen­ma­kers uit Tzum­marum hebben de klus uitste­kend geklaard. Zo zijn onder andere de door roest aange­taste stalen roeden vervangen, inclu­sief hun houten hekwerk, is de bedie­ning van de remkleppen weer op histo­ri­sche wijze aange­bracht (het bedie­nings­ma­te­riaal lag nog in de molen opge­slagen!), is de kap hersteld, zijn de staart­balk en de korte spruit vervangen, is het rietdek vernieuwd en is het gaande werk hersteld, waar­onder het vervangen van de kammen van het spoor­wiel. Daar­naast is ook de mecha­ni­sche maal­stoel met aandrij­ving gere­vi­seerd zodat de molen ook zonder wind, en aange­dreven door de Samofa-motor, het graan kan malen.

Lauwersland Online - Restauratie molen Rust Roest in Munnekezijl voltooid

Op zaterdag 20 mei om 10:00 uur wordt de molen offi­cieel hero­pend. De heer Ende­dijk, direc­teur van De Holland­sche Molen, zal de molen na bijna een jaar stil­stand weer in het werk zetten. Bij voldoende wind kan de molen dan weer als vanouds zijn rondjes draaien.

Aanslui­tend zijn er voor geïn­te­res­seerden rond­lei­dingen door deze schit­te­rende koren­molen uit 1856. Op de eerste verdie­ping zijn histo­ri­sche foto’s van de molen en foto's van de restau­ratie te zien. Ook is er op zaterdag 20 mei een Open Bedrij­vendag waar meer dan 20 Munnek­ezijl­ster bedrijven en vere­ni­gingen aan deel­nemen en alle belang­stel­lenden welkom heten.

De restau­ratie van Rust Roest was niet moge­lijk geweest zonder de bijdragen van de Provinsje Fryslân, Prins Bern­hard Cultuur­fonds, Bank­Gi­ro­Lo­terij, Gravin van Bijlandt­stich­ting, Stich­ting Bouw­cul­tuur­fonds, Mein­dersma-Sybenga Stich­ting, Van Helomas­tich­ting, Dr. Hendrik Mullers Vader­landsch Fonds, Stich­ting Juckema-Side­ri­us­fonds, Dina­mo­fonds. Stich­ting Erfgoed Kollu­mer­land en Nieuw­kruis­land, eige­naar van de molen, is de provincie en alle fondsen zeer erken­te­lijk!