Lauwersland Online - Rodin Broadband gaat snel internet in de hele provincie Groningen aanleggen

Rodin Broadband gaat snel internet in de hele provincie Groningen aanleggen

Rodin Broad­band Groningen gaat het netwerk voor super­snel internet in de gehele provincie aanleggen. Het plan van het bedrijf voldoet aan de criteria van de rege­ling "Snel Internet Groningen".

Meer dan 13.000 adressen hebben nu geen toegang tot snel internet. Met de toeken­ning van de subsidie komt een snelle verbin­ding ook voor die huis­hou­dens en bedrijven een grote stap dich­terbij. Het is de bedoe­ling dat de aanleg dit najaar van start gaat en dat binnen twee jaar het snelle internet in de provincie — ook in de buiten­ge­bieden — beschik­baar is.

Planning

In de komende periode worden de voor­be­rei­dingen gestart. Rodin bepaalt straks samen met de gemeenten op welke tracés het netwerk wordt aange­legd. Daar­naast zorgen de gemeenten voor de juiste vergun­ningen voor het graaf­werk en het plaatsen van de centrales. Rodin zal samen met lokale bewo­ners­ini­ti­a­tieven en de gemeenten de verkoop starten van de abon­ne­menten. Als er voldoende abon­ne­menten zijn verkocht, start de aanleg in een gemeente. Voor het slagen van het project is het van belang dat zo veel moge­lijk mensen meedoen.

In de uitvoe­ring krijgen de negen aard­be­vings­ge­meenten voor­rang. De provincie houdt toezicht op de uitvoe­ring van het totale plan en zorgt ervoor dat het finan­ciële risico van de rege­ling beperkt wordt. De provincie onder­steunt waar nodig gemeenten en Rodin.

Subsidieregeling Snel Internet Groningen

Door de hoge inves­te­rings­kosten is het voor tele­co­maan­bie­ders niet rendabel om snel internet in het buiten­ge­bied aan te leggen. Daarom hebben de provincie Groningen, de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG) en de Economic Board Groningen (EBG) hier samen 40 miljoen euro voor beschik­baar gesteld.

De subsi­die­re­ge­ling “Snel Internet Groningen” is onder­deel van het programma Groningen@Work van de provincie Groningen, het programma Digi­tale Bereik­baar­heid van de EBG en het programma Kans­rijk Groningen van de NCG.

© Provincie Groningen

1 antwoord
  1. Henk zegt:

    Aha, dus niet overal beschik­baar als er te weinig animo is. Vraag: wat is te weinig animo in Broek waar 21 poten­tiele aanslui­ting te reali­seren zijn?

Reacties zijn gesloten.