Lauwersland Online - Rondje Lauwersmeer steeds aantrekkelijker

Rondje Lauwersmeer steeds aantrek­ke­lijker

Fiets­route gratis beschik­baar

De provin­cies en gemeenten hebben de afge­lopen jaren flink geïn­ves­teerd in het Lauwersmeer­ge­bied. De komende twee jaar komt daar nog een schepje bovenop.

Voor de recreant is het er steeds beter toeven. Het grootste project dat nu loopt, is het Rondje Lauwersmeer. De 43 kilo­meter lange wandel- en fiets­route rondom het Lauwersmeer is nu al zeer de moeite waard.

De gede­pu­teerden Henk Stag­houwer (Groningen) en Johannes Kramer (Fryslân): "Tot nu toe is veel voor­be­rei­dend werk gedaan, de komende twee jaar staat in het teken van de uitvoe­ring en zal de route zicht­baar veran­deren. Met bijvoor­beeld nieuwe paden, uitkijk­to­rens en nieuwe natuur."

Curve­bank

Het Lauwersmeer­ge­bied is een van de belang­rijkste vogel­ge­bieden van West-Europa. Om er goed vogels te kunnen "spotten" zijn er speciale curve­banken ontworpen. De vorm van de bank voor­komt silhou­et­vor­ming, zodat de vogels niet zien dat er iemand zit. De eerste curve­bank staat bij de Ezuma­keeg.

In maart is de tweede bank geplaatst, aan de oever van het meer, achter het vakan­tie­park Suyder­oogh. Dit najaar worden er nog vier geplaatst. In totaal komen er 10 nieuwe curve­banken in het gebied.

Nieuwe entrees Nati­o­naal Park

Het Nati­o­naal Park Lauwersmeer krijgt drie nieuwe entrees om het park beter herken­baar maken. Studenten van academie Minerva maken hier een ontwerp voor. Verder komt er nieuwe beweg­wij­ze­ring en twee nieuwe Toeris­ti­sche Over­stap Punten (TOP's); Een TOP is goed bereik­baar per auto, beschikt over voldoende parkeer­ge­le­gen­heid en is een prima vertrek­punt voor een fiets­tocht of wande­ling in het gebied.

De Bocht­jes­plaat

In augustus start de inrich­ting van de Bocht­jes­plaat ten zuiden van Eson­stad. Na de afslui­ting van het Lauwersmeer is dit gebied droog­ge­vallen. Het wordt nu opnieuw inge­richt en geschikt­ge­maakt voor stelt­lo­pers en vogels die in riet broeden.

Om te zorgen dat ook de omwo­nenden en recre­anten kunnen genieten van de natuur worden verschil­lende voor­zie­ningen aange­legd. Staats­bos­be­heer voert dit project uit.

Recre­atie Zout­kamp

Onder­deel van het Rondje Lauwersmeer is een nieuw recre­a­tie­ge­bied bij Zout­kamp. Bij de sluis komt een strandje en er wordt een wandelpad aange­legd voor een ommetje in het gebied. Afge­lopen maandag was hier­over er een infor­ma­tie­bij­een­komst voor inwo­ners van het dorp.

Route gratis

Tijdens de werk­zaam­heden is het Rondje Lauwersmeer gewoon toegan­ke­lijk. Op www.lauwersmeer.groningen.nl is de fiets­route gratis te down­lo­aden.

Inves­teren

De totale inves­te­ring in het Rondje Lauwersmeer is ruim drie miljoen euro en is mede moge­lijk gemaakt met finan­cie­ring uit het Wadden­fonds. Het project is in 2015 gestart en naar verwach­ting wordt het in 2019 afge­rond.

De provin­cies Fryslân en Groningen inves­teren miljoenen in het Lauwersmeer­ge­bied, met als doel meer econo­misch rende­ment in de belang­rijkste sectoren; het toerisme en de visserij. Belang­rijk uitgangs­punt voor de inves­te­ringen is dat de economie en natuur van het Lauwersmeer met elkaar in even­wicht blijven. Belang­rijke part­ners in dit gebied zijn Staats­bos­be­heer en de Marre­krite.

Foto: Op de foto van links naar rechts: Gede­pu­teerde Henk Stag­houwer (provincie Groningen), gede­pu­teerde Johannes Kramer (provincie Fryslan) en Rieks van der Wal (provin­cie­hoofd Staats­bos­be­heer Groningen).

© Provincie Groningen