Lauwersland Online - Ruim 200 bedrijven dragen de Admiraliteitsdagen een warm hart toe

Ruim 200 bedrijven dragen de Admiraliteitsdagen een warm hart toe

Het is opval­lend hoeveel bedrijven de Admi­ra­li­teits­dagen in Dokkum steunen. Met meer dan 200 bedrijven die het mari­tieme festival in Dokkum spon­soren, is de betrok­ken­heid bijzonder groot.

"Er zijn wel een paar spon­soren gestopt wegens verhui­zing of om finan­ciële redenen, maar we hebben er ook weer een hele­boel nieuwe spon­soren bijge­kregen.", aldus voor­zitter Bert Rein­ders van de spon­sor­com­missie van de Admi­ra­li­teits­dagen.

De spon­soren komen uit heel Fries­land, maar ook uit Groningen en zelfs lande­lijke bedrijven willen hun naam verbinden aan het evene­ment dat dit jaar van 7 tot en met 10 september in Dokkum plaats­vindt. "Het motto van de Admi­ra­li­teits­dagen was: voor en door de regio Noord­oost-Fries­land. Maar je ziet nu dat ook lande­lijke bedrijven zich bij ons aansluiten. Ziggo is daar een mooi voor­beeld van.", zegt Rein­ders.

Kwaliteit steeds hoger

Volgens de voor­zitter is er in vijf jaar tijd heel wat veran­derd. "In het begin moesten we bedrijven nog over­tuigen om de Admi­ra­li­teits­dagen te spon­soren, nu melden sommige bedrijven zich uit zich­zelf aan. Dankzij het succes van de voor­gaande jaren willen ze er graag "bij horen" en het feest van dichtbij meemaken. Dit bete­kent niet dat wij als spon­sor­com­missie achter­over kunnen leunen. We moeten er hard voor werken om het geld bij elkaar te krijgen. Het aantal spon­soren groeit met het evene­ment mee. De kwali­teit van de Admi­ra­li­teits­dagen wordt steeds hoger. Niet alleen de artiesten moeten betaald worden, maar ook de dagac­ti­vi­teiten op zaterdag en zondag gaan een steeds grotere rol spelen. Verder moeten de bevei­li­ging en voor­zie­ningen, zoals meer en betere toiletten, ook gefi­nan­cierd worden vanuit de spon­sor­gelden."

Mooie manier om te netwerken

Spon­soren kunnen kiezen uit verschil­lende spon­sor­pak­ketten en ook maat­werk is moge­lijk. Rein­ders: "Voor sommige spon­soren, zoals Dijkstra Draisma, gaat het er vooral om dat zij vinden dat de mensen uit deze regio "recht" hebben op zo’n leuk feest. Anderen zien het evene­ment als een mooie manier om te netwerken. Daar is het spon­sor­diner, voor­af­gaande aan de opening, een uiter­mate mooie gele­gen­heid voor."

Bedrijven die belang­stel­ling hebben voor één van de vijf spon­sor­pak­ketten kunnen zich nog steeds aanmelden via sponsoring@admiraliteitsdagen.nl.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.admiraliteitsdagen.nl !

Foto: © Marit Anker