Lauwersland Online - Ruimte voor de roerdomp op het Zuidlaardermeer

Ruimte voor de roerdomp op het Zuidlaardermeer

De werk­zaam­heden voor de roer­domp in de oevers van het Zuid­laar­der­meer zijn afge­rond.

Grote delen van de omlig­gende riet­velden zijn de afge­lopen 2 jaar verlaagd en er zijn enkele grote, maar ondiepe, water­par­tijen in aange­legd. Met het mate­riaal wat vrij­komt is nog extra riet­velden aange­legd, zowel op ondiepe delen in het Zuid­laar­der­meer, alsook in de Krops­wol­der­bui­ten­polder op kleine schaal.

De riet­velden van het Zuid­laar­der­meer waren groten­deels te droog voor moeras­vo­gels. Dit komt door peil­ver­la­gingen, verzu­rende depo­sitie en natuur­lijke ontwik­ke­ling.

Dankzij finan­ciële bijdragen van de Provincie Groningen, Prins Bernard Cultuur­fonds en Kikkoman Foods B.V. kon een flinke start gemaakt worden om de oever­landen van het meer te vernatten. Niet alleen de roer­domp profi­teert van deze opknap­beurt. Ook andere moeras­vo­gels als baardman, grote kare­kiet en snor zullen profi­teren. De water­kwa­li­teit zal door de maat­re­gelen verbe­teren. Dankzij ondiep onder­ge­lopen riet­velden zal het zwevend slib uit het water bezinken en wordt het door­zicht verbe­tert. Onder­ge­doken water­planten en vissen profi­teren hiervan. Het is de bedoe­ling dat in de toekomst ook nog andere delen van het gebied aange­pakt zullen worden.

Het werk is uitge­voerd door Knoop Bagger­werken uit Tynaarloo.

[hr]

Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

Foto: © Gerrit Kiekebos
© Het Groninger Land­schap