Schultz start voorbereiding wettelijk verbod appen op de fiets

NEDERLAND — Minister Schultz van Haegen (Infra­struc­tuur en Milieu) is gestart met de voor­be­rei­ding van een wette­lijk verbod op appen op de fiets. Meer dan de helft van de jongeren maakt al fiet­send gebruik van hun mobiel. Dit kan leiden tot gevaar­lijke situ­a­ties.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt de minister dat ze diverse experts van de Stich­ting Weten­schap­pe­lijk Onder­zoek Verkeers­vei­lig­heid, de Rijks­uni­ver­si­teit Groningen en TNO heeft gecon­sul­teerd over een verbod op het gebruik van mobiele tele­foons op de fiets. Uit deze consul­tatie is gebleken dat het bedienen van een touchs­creen tijdens het fietsen het grootste risico ople­vert. De minister kondigt aan dat ze het wetge­vingstra­ject start.

In de brief aan de Tweede Kamer maakt de minister ook bekend dat de drempel voor een scha­de­ver­goe­ding vanwege de hinder door de afslui­ting van de Merwe­de­brug wordt verlaagd. Voor vracht­ver­voer­ders waarbij de bedrijfs­kosten groten­deels uit trans­port­kosten bestaan gaat een drem­pel­waarde van 5 procent van de bedrijfs­kosten in plaats van 15 procent gelden. Dit is vooral van belang voor de trans­port­sector omdat daarvan de meeste verzoeken om een scha­de­ver­goe­ding zijn te verwachten.

Minister Schultz meldt even­eens dat in 2015 het aantal ernstig verkeers­ge­wonden met 3 procent is gestegen naar 21.300. De Neder­landse wegen behoren tot de meest inten­sief gebruikte en de meest veilige ter wereld. Maar met name kwets­bare verkeers­deel­ne­mers vragen aandacht; fiet­sers, bestuur­ders van scoot­mo­bielen en inva­li­den­voer­tuigen. Bijna de helft van de fiets­ge­wonden is 60 jaar of ouder. En wanneer wordt gekeken naar alle ernstig verkeers­ge­wonden, dan verte­gen­woor­digt de groep 60-plus­sers bijna 40 procent. Het gaat met name om eenzij­dige onge­lukken met (elek­tri­sche) fietsen of scoot­mo­bielen.

Het minis­terie onder­steunt andere wegbe­heer­ders (provin­cies en gemeenten) om de verkeers­vei­lig­heid op lokale en regi­o­nale wegen te verbe­teren. Voor de verbe­te­ring van de veilig­heid op rijks­wegen heeft de minister 30 miljoen euro extra uitge­trokken.

© Rijks­over­heid