Lauwersland Online - Slotbijeenkomst "Veilig door De Marne"

Slotbijeenkomst "Veilig door De Marne"

Op donderdag 20 april orga­ni­seert de gemeente De Marne een slot­bij­een­komst van de pilot "Veilig door De Marne".

Tijdens de bijeen­komst wordt de pilot geëva­lu­eerd en wordt gekeken hoe de bewo­ners in de toekomst verder kunnen gaan als het gaat om verkeers­vei­lig­heid en verkeers­pro­blemen. Betrok­kenen hebben eerder al de moge­lijk­heid gehad om via vragen­lijsten hun mening over de pilot kenbaar te maken.

Lokale oplossingen zoeken

De pilot is in 2015 van start gegaan. De gemeente riep bewo­ners op om zelf een aanpak te bedenken en waar moge­lijk uit te voeren met het doel de verkeers­vei­lig­heid in hun dorp, buurt of straat te verbe­teren. Doel was om zo goede lokale oplos­singen te krijgen voor verkeers­pro­blemen en verkeers­vei­lig­heid. Verschil­lende dorpen en (indi­vi­duele) bewo­ners deden aan de pilot mee en kwamen in actie in hun eigen dorp.

Initiatieven

Zo zijn er in Zuur­dijk en Warf­huizen langs de weg bloem­bakken geplaatst om het verkeer in de dorpen af te remmen. In Wester­nie­land is een maxi­mum­snel­heid van 30 kilo­meter per uur inge­steld en dachten bewo­ners na over het door­breken van de rechte lijn uit het dorp. En in Kleine Huisjes bijvoor­beeld, vroegen bewo­ners of een parkeer­verbod aan één kant van de weg zou kunnen helpen om het verkeer rustiger en veiliger door­gang te bieden.

Slotbijeenkomst "Veilig door De Marne"

De slot­bij­een­komst wordt gehouden op donderdag 20 april om 19:30 uur in Dorps­huis Pieter­buren.  Iedereen die -op welke manier dan ook- een rol heeft gespeeld bij de pilot is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

[hr]

Dorps­huis Pieter­buren
Hoofd­straat 105
9968 AC Pieter­buren

Datum: donderdag 20 april 2017
Tijd: 19:30 uur

Bezoek voor meer infor­matie de facebook­pa­gina van Veilig door De Marne !