Lauwersland Online - Sms-controle verplicht bij online aangifte

Sms-controle verplicht bij online aangifte

Burgers die online aangifte willen doen, hebben sinds 1 april 2017 naast DigiD ook controle via sms nodig. Dat is binnen de over­heid verplicht gesteld. Het aanvragen van sms-controle duurt maxi­maal vijf werk­dagen.

Online aangifte doen kan al enige tijd voor dief­stallen, vernie­lingen en inter­ne­t­op­lich­ting. In 2016 is inge­voerd dat mensen eerst moesten inloggen met DigiD voor ze aangifte konden doen of een bericht van de politie in Mijn Politie konden lezen. Nu is ook de sms-controle verplicht gesteld.

Sms-controle aanvragen

Sms-controle is aan te vragen op de website van DigiD. Na de aanvraag kan het maxi­maal vijf dagen duren voor de aanvrager per post een acti­ve­rings­code krijgt. Deze moet hij/zij invoeren op de website van DigiD. Vraagt iemand voor het eerst DigiD aan, dan kan de controle via sms simpel aange­vinkt worden. Zo is alles in één keer gere­geld.

Waarom is de controle via sms eigenlijk nodig?

Sms-controle is een extra bevei­li­ging. Met DigiD zijn bijvoor­beeld uitke­ringen of studie­le­ningen aan te vragen. Vallen DigiD-gege­vens in verkeerde handen, dan kan deze persoon toch niet inloggen. De sms-code komt name­lijk bij de echte eige­naar binnen.

En als mensen geen mobiele telefoon hebben?

Ook als burgers geen mobiele tele­foon hebben, kunnen ze gebruik­maken van de sms-functie. Zij krijgen dan een tele­foontje op hun vaste lijn binnen. Als ze opnemen, horen ze een inge­sproken code.

© Politie.nl