Lauwersland Online - Sneller starten met uitvoering versterkingsmaatregelen in aardbevingsgebied Groningen

Sneller starten met uitvoering versterkingsmaatregelen in aardbevingsgebied Groningen

Inspec­ties van woningen in de kern van het aard­be­vings­ge­bied versnellen waar­door sneller gestart kan worden met de uitvoe­ring van de verster­king. En de aanpak van schade verbe­teren en vereen­vou­digen. Dit staat centraal in het concept geac­tu­a­li­seerde Meer­ja­ren­pro­gramma Aard­be­vings­be­stendig en Kans­rijk Groningen 2017–2021 van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG).

In de kern van het aard­be­vings­ge­bied staan onge­veer 22.000 woningen. In 2017 worden onder regie van de NCG 5.000 woningen geïn­spec­teerd in 18 plaatsen* in het aard­be­vings­ge­bied. Inspec­ties en bere­ke­ningen moeten aantonen of deze woningen versterkt moeten worden. Het bere­kenen van de aard­be­vings­be­sten­dig­heid van een woning is inge­wik­keld en duurt lang. De NCG gaat dit proces veran­deren om sneller duide­lijk­heid te krijgen welke woningen in het aard­be­vings­ge­bied moeten worden versterkt, zodat kan worden gestart met de uitvoe­ring.

Catalogus met versterkingsmaatregelen woningtypes

Volgens de huidige werk­wijze moeten alle 22.000 woningen in het aard­be­vings­ge­bied afzon­der­lijk worden geïn­spec­teerd en door­ge­re­kend. NCG Hans Alders: "Deze bere­ke­ningen zijn complex en kunnen slechts door een beperkt aantal partijen in de wereld worden uitge­voerd. Daar­door duren de bere­ke­ningen per woning al snel zes maanden of langer. Als dit voor iedere woning moet gebeuren, duurt de verster­kings­ope­ratie te lang. Door een cata­logus te maken met verster­kings­maat­re­gelen voor verschil­lende woning­typen moet het moge­lijk worden deze tijd te halveren en dus sneller te starten met de uitvoe­ring."

In het aard­be­vings­ge­bied staan veel woningen van hetzelfde type, die verge­lijk­baar zijn qua bouw en constructie. De NCG wil daarom de bere­ke­ningen van repre­sen­ta­tieve woningen gebruiken als refe­rentie voor andere woningen van hetzelfde of verge­lijk­baar type. Zo ontstaat een cata­logus van verster­kings­maat­re­gelen per woning­type. Om zeker te weten dat een woning van hetzelfde type verge­lijk­baar is met de refe­ren­tie­wo­ning wordt de woning geïn­spec­teerd. Bij de inspectie wordt gekeken of en in welke mate, de woning over­een­komt met de refe­ren­tie­wo­ning. Een deskun­dige bekijkt de resul­taten van deze onder­zoeken en komt met een oordeel of de woning versterkt moet worden. Daarna kan in de cata­logus worden gekeken welke verster­kings­maat­re­gelen nodig zijn voor die speci­fieke woning.

Aanpak schade verbeteren en vereenvoudigen

Het scha­de­pro­tocol, scha­de­hand­boek en de kwali­teits­cri­teria moeten onaf­han­ke­lijk van NAM worden opge­steld. Dat is een breed gedragen oproep van bewo­ners, maat­schap­pe­lijke orga­ni­sa­ties en over­heden. De Nati­o­naal Coor­di­nator Groningen geeft daarom de opdracht aan onaf­han­ke­lijke deskun­digen om het scha­de­pro­tocol, scha­de­hand­boek en de kwali­teits­cri­teria op te stellen. NCG gaat toezicht houden op de uitvoe­ring van het scha­de­pro­tocol door Centrum Veilig Wonen (CVW).

Daar­naast moet het proces van afhan­de­ling van kleine schades worden vereen­vou­digd. Hans Alders: "Ook het proces rond de afhan­de­ling van kleine schades is een grote ergernis voor bewo­ners. Dat kan en moet beter. Er moet een eenvou­dige aanpak komen voor kleine schades (grens 1000 euro) waarbij de bewoner centraal staat." Kleine schades kunnen bijvoor­beeld met een mobiele tele­foon eenvoudig worden afge­han­deld, door simpelweg met de tele­foon een foto te maken van de schade en deze foto te e-mailen naar CVW. "Hanteer een aanpak waar een grote groep scha­de­mel­ders iets aan heeft en wees daarin niet te zuinig. Ook moet er in een vereen­vou­digd proces voor de bewoner de moge­lijk­heid blijven bestaan om een contra­ex­pert en arbiter in te scha­kelen.", aldus Alders.

Meerjarenprogramma 2017–2021

Met het geac­tu­a­li­seerde Meer­ja­ren­pro­gramma Aard­be­vings­be­stendig en Kans­rijk Groningen geeft NCG inzicht in de aanpak voor het komende jaar en de jaren erop. Het gaat dan om het verbe­teren van het scha­de­her­stel en verster­king van gebouwen, maar ook om het vergroten van de leef­baar­heid en duur­zaam­heid en het versterken van de regi­o­nale economie en het behouden van de Groninger iden­ti­teit. De jaar­lijkse actu­a­li­satie geeft NCG de moge­lijk­heid om de leer­er­va­ringen van het afge­lopen jaar te verwerken, nieuwe inzichten toe te passen en stappen te zetten in de verdere uitwer­king.

Het volle­dige concept geac­tu­a­li­seerde Meer­ja­ren­pro­gramma Aard­be­vings­be­stendig en Kans­rijk Groningen 2017–2021 van de NCG is te vinden op www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/meerjarenprogramma.


Over de Nationaal Coördinator Groningen

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen is een samen­wer­king van twaalf Groninger gemeenten in het aard­be­vings­ge­bied, de provincie Groningen en de Rijks­over­heid.

Hans Alders

Op 1 juni 2015 is Hans Alders voor vijf jaar benoemd tot Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen. In deze functie geeft hij leiding aan de mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG). De NCG heeft de regie op het scha­de­her­stel en het aard­be­vings­be­stendig maken van de huizen en gebouwen en infra­struc­tuur (zoals wegen en dijken) in het aard­be­vings­ge­bied in de provincie. In de orga­ni­satie werken de twaalf betrokken gemeenten, de provincie Groningen en het rijk samen. De aanpak van deze opgave is vast­ge­legd in het Meer­ja­ren­pro­gramma Aard­be­vings­be­stendig en Kans­rijk Groningen.

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen valt onder de verant­woor­de­lijk­heid van de minister van Econo­mi­sche Zaken. Hij heeft recht­streeks toegang tot de betrokken minis­ters en kan via de minister van Econo­mi­sche Zaken voor­stellen doen aan de Minis­ter­raad. De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen kan voor­stellen doen voor de agenda van en deel­nemen aan de verga­de­ringen van de betrokken onder­raad voor de Minis­ter­raad (REZIM), van Gede­pu­teerde Staten van Groningen en van de colleges van Burge­meester en Wethou­ders van de betrokken gemeenten om bijvoor­beeld het programma of de voort­gang van het programma te bespreken.

In het instel­lings­be­sluit Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen leest u meer over de bevoegd­heden van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen.

Medewerkers

De mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen werken voor­na­me­lijk in de provincie Groningen. Een klein deel van de mede­wer­kers werkt in Den Haag. De mede­wer­kers onder­steunen de Nati­o­naal Coör­di­nator in zijn taken: het komen tot voor­stellen voor, het bevor­deren van en bijdragen aan de uitvoe­ring en het bewaken en rappor­teren over de voort­gang van het programma 'Aard­be­ving­be­stendig en Kans­rijk Groningen'.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.ncg.nl !

© Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen