Lauwersland Online - SNS-pand in Uithuizen tegen de vlakte

donderdag 29 april 2021

SNS-pand in Uithuizen tegen de vlakte

De sloop van het voor­malig SNS-pand in Uithuizen is gestart. Onder toeziend oog van wethouder Eltjo Dijk­huis is vandaag begonnen met het grote sloop­werk. Dijk­huis: "Het centrum van Uithuizen is nog steeds volop in ontwik­ke­ling al kosten sommige zaken meer tijd. Met de sloop zetten we weer een belang­rijke stap in de opwaar­de­ring van De Blink. We kijken uit naar de volgende stap in dit gebied. Met een door­steek naar het Mole­nerf kunnen we de verbin­ding maken en het centrum verder versterken."

Ruimte voor nieuwbouw

De SNS-bank heeft jaren aan De Blink gezeten en het gebouw is later nog gebruikt door Sociale Zaken van de gemeente. Gedu­rende de reali­satie van de haven werd het nog gebruikt als uitvals­basis voor de aannemer. De locatie waar het SNS-pand staat, maakt ruimte voor een ontwik­ke­ling van appar­te­menten met daar­onder commer­ciële ruimtes. De plannen voor dit nieuwe beeld­be­pa­lende pand worden momen­teel door de gemeente in samen­wer­king met een ontwik­ke­laar uitgewerkt.

Sloop

De sloop heeft op zich laten wachten omdat de gas, water en elek­tri­ci­teit eerst afge­sloten moesten worden. De weg naar het pand is ter bescher­ming van de nieuwe bestra­ting met zand en rijplaten afge­dekt voor de afvoer van de puin. Als alles naar wens verloopt, is de sloop eind mei klaar.

Centrum­plan Uithuizen

De gemeente werkt samen met de Handels­ver­e­ni­ging Uithuizen aan vernieu­wing van het centrum. Doel is om de regi­o­nale centrum­functie te behouden en te versterken. Naast Uithuizen zijn er ook centrum­plannen in uitvoe­ring in Bedum en Winsum. Deze plannen worden mede moge­lijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Nati­o­naal Programma Groningen.

Media & tekst: © Gemeente Het Hogeland